Nagpapadala ng mga Transaksyon

Paano magpadala ng SOL

Upang magpadala ng SOL, kakailanganin mong makipag-ugnayan sa SystemProgramopen in new window.

Press </> button to view full source
import {
 Connection,
 Keypair,
 SystemProgram,
 LAMPORTS_PER_SOL,
 Transaction,
 sendAndConfirmTransaction,
} from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const fromKeypair = Keypair.generate();
 const toKeypair = Keypair.generate();

 const connection = new Connection(
  "https://api.devnet.solana.com",
  "confirmed"
 );

 const airdropSignature = await connection.requestAirdrop(
  fromKeypair.publicKey,
  LAMPORTS_PER_SOL
 );

 await connection.confirmTransaction(airdropSignature);

 const lamportsToSend = 1_000_000;

 const transferTransaction = new Transaction().add(
  SystemProgram.transfer({
   fromPubkey: fromKeypair.publicKey,
   toPubkey: toKeypair.publicKey,
   lamports: lamportsToSend,
  })
 );

 await sendAndConfirmTransaction(connection, transferTransaction, [
  fromKeypair,
 ]);
})();
from solana.rpc.api import Client
from solders.keypair import Keypair
from solana.transaction import Transaction
from solders.system_program import TransferParams, transfer

LAMPORT_PER_SOL = 1000000000

client: Client = Client("https://api.devnet.solana.com")

sender = Keypair()
receiver = Keypair()

airdrop = client.request_airdrop(sender.pubkey(), 1 * LAMPORT_PER_SOL)
airdrop_signature = airdrop.value
client.confirm_transaction(airdrop_signature)

transaction = Transaction().add(transfer(TransferParams(
  from_pubkey=sender.pubkey(),
  to_pubkey=receiver.pubkey(),
  lamports=1_000_000)
))

client.send_transaction(transaction, sender)
import { WalletNotConnectedError } from "@solana/wallet-adapter-base";
import { useConnection, useWallet } from "@solana/wallet-adapter-react";
import { Keypair, SystemProgram, Transaction } from "@solana/web3.js";
import React, { FC, useCallback } from "react";

export const SendTenLamportToRandomAddress: FC = () => {
 const { connection } = useConnection();
 const { publicKey, sendTransaction } = useWallet();

 const onClick = useCallback(async () => {
  if (!publicKey) throw new WalletNotConnectedError();

  const transaction = new Transaction().add(
   SystemProgram.transfer({
    fromPubkey: publicKey,
    toPubkey: Keypair.generate().publicKey,
    lamports: 1_000_000,
   })
  );

  const signature = await sendTransaction(transaction, connection);

  await connection.confirmTransaction(signature, "processed");
 }, [publicKey, sendTransaction, connection]);

 return (
  <button onClick={onClick} disabled={!publicKey}>
   Send 1 lamport to a random address!
  </button>
 );
};
use solana_client::rpc_client::RpcClient;
use solana_program::system_instruction;
use solana_sdk::commitment_config::CommitmentConfig;
use solana_sdk::native_token::LAMPORTS_PER_SOL;
use solana_sdk::signature::{Keypair, Signer};
use solana_sdk::transaction::Transaction;

fn main() {
  let from = Keypair::new();
  let frompubkey = Signer::pubkey(&from);

  let to = Keypair::new();
  let topubkey = Signer::pubkey(&to);

  let lamports_to_send = 1_000_000;

  let rpc_url = String::from("https://api.devnet.solana.com");
  let connection = RpcClient::new_with_commitment(rpc_url, CommitmentConfig::confirmed());

  ///Airdropping some Sol to the 'from' account
  match connection.request_airdrop(&frompubkey, LAMPORTS_PER_SOL) {
    Ok(sig) => loop {
      if let Ok(confirmed) = connection.confirm_transaction(&sig) {
        if confirmed {
          println!("Transaction: {} Status: {}", sig, confirmed);
          break;
        }
      }
    },
    Err(_) => println!("Error requesting airdrop"),
  };

  ///Creating the transfer sol instruction
  let ix = system_instruction::transfer(&frompubkey, &topubkey, lamports_to_send);

  ///Putting the transfer sol instruction into a transaction
  let recent_blockhash = connection.get_latest_blockhash().expect("Failed to get latest blockhash.");
  let txn = Transaction::new_signed_with_payer(&[ix], Some(&frompubkey), &[&from], recent_blockhash);

  ///Sending the transfer sol transaction
  match connection.send_and_confirm_transaction(&txn){
    Ok(sig) => loop {
      if let Ok(confirmed) = connection.confirm_transaction(&sig) {
        if confirmed {
          println!("Transaction: {} Status: {}", sig, confirmed);
          break;
        }
      }
    },
    Err(e) => println!("Error transferring Sol:, {}", e),
  }

}
solana transfer --from <KEYPAIR> <RECIPIENT_ACCOUNT_ADDRESS> 0.001 --allow-unfunded-recipient --url https://api.devnet.solana.com --fee-payer <KEYPAIR>

Paano magpadala ng mga SPL-Token

Gamitin ang Token Programopen in new window para maglipat ng SPL Token. Para makapagpadala ng SPL token, kailangan mong malaman ang address ng SPL token account nito. Maaari mong parehong kunin ang address at magpadala ng mga token kasama ang sumusunod na halimbawa.

Press </> button to view full source
import {
 Connection,
 clusterApiUrl,
 Keypair,
 LAMPORTS_PER_SOL,
 Transaction,
 sendAndConfirmTransaction,
} from "@solana/web3.js";
import {
 createMint,
 getOrCreateAssociatedTokenAccount,
 mintTo,
 createTransferInstruction,
} from "@solana/spl-token";

(async () => {
 // Connect to cluster
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // Generate a new wallet keypair and airdrop SOL
 const fromWallet = Keypair.generate();
 const fromAirdropSignature = await connection.requestAirdrop(
  fromWallet.publicKey,
  LAMPORTS_PER_SOL
 );
 // Wait for airdrop confirmation
 await connection.confirmTransaction(fromAirdropSignature);

 // Generate a new wallet to receive newly minted token
 const toWallet = Keypair.generate();

 // Create new token mint
 const mint = await createMint(
  connection,
  fromWallet,
  fromWallet.publicKey,
  null,
  9
 );

 // Get the token account of the fromWallet Solana address, if it does not exist, create it
 const fromTokenAccount = await getOrCreateAssociatedTokenAccount(
  connection,
  fromWallet,
  mint,
  fromWallet.publicKey
 );

 //get the token account of the toWallet Solana address, if it does not exist, create it
 const toTokenAccount = await getOrCreateAssociatedTokenAccount(
  connection,
  fromWallet,
  mint,
  toWallet.publicKey
 );

 // Minting 1 new token to the "fromTokenAccount" account we just returned/created
 await mintTo(
  connection,
  fromWallet,
  mint,
  fromTokenAccount.address,
  fromWallet.publicKey,
  1000000000, // it's 1 token, but in lamports
  []
 );

 // Add token transfer instructions to transaction
 const transaction = new Transaction().add(
  createTransferInstruction(
   fromTokenAccount.address,
   toTokenAccount.address,
   fromWallet.publicKey,
   1
  )
 );

 // Sign transaction, broadcast, and confirm
 await sendAndConfirmTransaction(connection, transaction, [fromWallet]);
})();
import { WalletNotConnectedError } from "@solana/wallet-adapter-base";
import { useConnection, useWallet } from "@solana/wallet-adapter-react";
import { Keypair, SystemProgram, Transaction } from "@solana/web3.js";
import { TOKEN_PROGRAM_ID, createTransferInstruction } from "@solana/spl-token";
import React, { FC, useCallback } from "react";

export const SendSPLTokenToAddress: FC = (
 fromTokenAccount,
 toTokenAccount,
 fromWallet
) => {
 const { connection } = useConnection();
 const { publicKey, sendTransaction } = useWallet();

 const onClick = useCallback(async () => {
  if (!publicKey) throw new WalletNotConnectedError();

  const transaction = new Transaction().add(
   createTransferInstruction(
    fromTokenAccount.address,
    toTokenAccount.address,
    fromWallet.publicKey,
    1,
    [],
    TOKEN_PROGRAM_ID
   )
  );

  const signature = await sendTransaction(transaction, connection);

  await connection.confirmTransaction(signature, "processed");
 }, [publicKey, sendTransaction, connection]);

 return (
  <button onClick={onClick} disabled={!publicKey}>
   Send 1 lamport to a random address!
  </button>
 );
};
$ spl-token transfer AQoKYV7tYpTrFZN6P5oUufbQKAUr9mNYGe1TTJC9wajM 50 vines1vzrYbzLMRdu58ou5XTby4qAqVRLmqo36NKPTg
Transfer 50 tokens
 Sender: 7UX2i7SucgLMQcfZ75s3VXmZZY4YRUyJN9X1RgfMoDUi
 Recipient: vines1vzrYbzLMRdu58ou5XTby4qAqVRLmqo36NKPTg
 Recipient associated token account: F59618aQB8r6asXeMcB9jWuY6NEx1VduT9yFo1GTi1ks

Signature: 5a3qbvoJQnTAxGPHCugibZTbSu7xuTgkxvF4EJupRjRXGgZZrnWFmKzfEzcqKF2ogCaF4QKVbAtuFx7xGwrDUcGd

Paano kalkulahin ang gastos sa transaksyon

Ang bilang ng mga lagda na kailangan ng isang transaksyon ay ginagamit upang kalkulahin ang halaga ng transaksyon. Hangga't hindi ka gumagawa ng account, ito ang magiging huling halaga ng transaksyon. Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga gastos sa paggawa isang account, tingnan ang calculating rent exemption

Ang dalawang halimbawa sa ibaba ay nagpapakita ng dalawang paraan na kasalukuyang magagamit upang kalkulahin ang tinantyang gastos sa transaksyon.

Ang unang halimbawa ay gumagamit ng getEstimatedFee, na isang bagong paraan sa Transaction na klase, habang ang pangalawang halimbawa ay gumagamit ng getFeeForMessage na pumapalit sa getFeeCalculatorForBlockhash sa Connection na klase.

getEstimatedFee

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 Keypair,
 SystemProgram,
 Transaction,
} from "@solana/web3.js";

(async () => {
 // Connect to cluster
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 const payer = Keypair.generate();
 const payee = Keypair.generate();

 const recentBlockhash = await connection.getLatestBlockhash();

 const transaction = new Transaction({
  recentBlockhash: recentBlockhash.blockhash, 
  feePayer: payer.publicKey
 }).add(
  SystemProgram.transfer({
   fromPubkey: payer.publicKey,
   toPubkey: payee.publicKey,
   lamports: 10,
  })
 );

 const fees = await transaction.getEstimatedFee(connection);
 console.log(`Estimated SOL transfer cost: ${fees} lamports`);
 // Estimated SOL transfer cost: 5000 lamports
})();

getFeeForMessage

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 Keypair,
 Message,
 SystemProgram,
 SYSTEM_INSTRUCTION_LAYOUTS,
 Transaction,
} from "@solana/web3.js";
import bs58 from "bs58";

(async () => {
 // Connect to cluster
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 const payer = Keypair.generate();
 const payee = Keypair.generate();

 const type = SYSTEM_INSTRUCTION_LAYOUTS.Transfer;
 const data = Buffer.alloc(type.layout.span);
 const layoutFields = Object.assign({ instruction: type.index });
 type.layout.encode(layoutFields, data);

 const recentBlockhash = await connection.getLatestBlockhash();

 const messageParams = {
  accountKeys: [
   payer.publicKey.toString(),
   payee.publicKey.toString(),
   SystemProgram.programId.toString(),
  ],
  header: {
   numReadonlySignedAccounts: 0,
   numReadonlyUnsignedAccounts: 1,
   numRequiredSignatures: 1,
  },
  instructions: [
   {
    accounts: [0, 1],
    data: bs58.encode(data),
    programIdIndex: 2,
   },
  ],
  recentBlockhash: recentBlockhash.blockhash,
 };

 const message = new Message(messageParams);

 const fees = await connection.getFeeForMessage(message);
 console.log(`Estimated SOL transfer cost: ${fees.value} lamports`);
 // Estimated SOL transfer cost: 5000 lamports
})();

Paano magdagdag ng memo sa isang transaksyon

Anumang transaksyon ay maaaring magdagdag ng mensahe gamit ang memo programopen in new window. Sa kasalukuyan ang programID mula sa Memo Program ay kailangang idagdag manu-manong MemoSq4gqABAXKb96qnH8TysNcWxMyWCqXgDLGmfcHr.

Press </> button to view full source
import {
 Connection,
 Keypair,
 SystemProgram,
 LAMPORTS_PER_SOL,
 PublicKey,
 Transaction,
 TransactionInstruction,
 sendAndConfirmTransaction,
} from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const fromKeypair = Keypair.generate();
 const toKeypair = Keypair.generate();

 const connection = new Connection(
  "https://api.devnet.solana.com",
  "confirmed"
 );

 const airdropSignature = await connection.requestAirdrop(
  fromKeypair.publicKey,
  LAMPORTS_PER_SOL
 );

 await connection.confirmTransaction(airdropSignature);

 const lamportsToSend = 10;

 const transferTransaction = new Transaction().add(
  SystemProgram.transfer({
   fromPubkey: fromKeypair.publicKey,
   toPubkey: toKeypair.publicKey,
   lamports: lamportsToSend,
  })
 );

 await transferTransaction.add(
  new TransactionInstruction({
   keys: [
    { pubkey: fromKeypair.publicKey, isSigner: true, isWritable: true },
   ],
   data: Buffer.from("Data to send in transaction", "utf-8"),
   programId: new PublicKey("MemoSq4gqABAXKb96qnH8TysNcWxMyWCqXgDLGmfcHr"),
  })
 );

 await sendAndConfirmTransaction(connection, transferTransaction, [
  fromKeypair,
 ]);
})();
import { WalletNotConnectedError } from "@solana/wallet-adapter-base";
import { useConnection, useWallet } from "@solana/wallet-adapter-react";
import {
 Keypair,
 PublicKey,
 SystemProgram,
 Transaction,
 TransactionInstruction,
} from "@solana/web3.js";
import React, { FC, useCallback } from "react";

export const SendTenLamportToRandomAddress: FC = () => {
 const { connection } = useConnection();
 const { publicKey, sendTransaction } = useWallet();

 const onClick = useCallback(async () => {
  if (!publicKey) throw new WalletNotConnectedError();

  const transaction = new Transaction().add(
   SystemProgram.transfer({
    fromPubkey: publicKey,
    toPubkey: Keypair.generate().publicKey,
    lamports: 10,
   })
  );

  await transaction.add(
   new TransactionInstruction({
    keys: [{ pubkey: publicKey, isSigner: true, isWritable: true }],
    data: Buffer.from("Data to send in transaction", "utf-8"),
    programId: new PublicKey("MemoSq4gqABAXKb96qnH8TysNcWxMyWCqXgDLGmfcHr"),
   })
  );

  const signature = await sendTransaction(transaction, connection);

  await connection.confirmTransaction(signature, "processed");
 }, [publicKey, sendTransaction, connection]);

 return (
  <button onClick={onClick} disabled={!publicKey}>
   Send 1 lamport to a random address!
  </button>
 );
};
solana transfer --from <KEYPAIR> <RECIPIENT_ACCOUNT_ADDRESS> 0.5 --allow-unfunded-recipient --url https://api.devnet.solana.com --fee-payer <KEYPAIR> --with-memo <MEMO>

Paano baguhin ang pagkalkula ng badyet, bayad, & priyoridad para sa isang transaksyon

Ang priyoridad ng Transaction (TX) ay nakakamit sa pamamagitan ng pagbabayad ng Prioritization Fee in karagdagan sa Base Fee. Bilang default, ang compute budget ay produkto ng 200,000 Compute Units (CU) * bilang ng mga instruction, na may max na 1.4M CU. Ang Ang Base Fee ay 5,000 Lamports. Ang isang microLamport ay 0.000001 Lamports.

Ang kabuuang compute budget o Prioritization Fee para sa isang TX ay maaaring baguhin ng pagdaragdag ng mga instruction mula sa ComputeBudgetProgram.

ComputeBudgetProgram.setComputeUnitPrice({ microLamports: number }) ay magdaragdag ng Prioritization Fee sa itaas ng Base Fee (5,000 Lamports). Ang halaga na ibinigay sa microLamports ay pararamihin sa badyet ng CU upang matukoy ang Bayarin sa Prioritization sa Lamports. Halimbawa, kung ang iyong badyet sa CU ay 1M CU, at ikaw magdagdag ng 1 microLamport/CU, ang Prioritization Fee ay magiging 1 Lamport (1M * 0.000001). Ang kabuuang bayad ay magiging 5001 Lamports.

Gamitin ang ComputeBudgetProgram.setComputeUnitLimit({ units: number }) para itakda ang bagong compute budget. Papalitan ng value na ibinigay ang default na value. Ang mga transaksyon ay dapat humiling ng pinakamababang halaga ng CU na kinakailangan para sa execution para ma-maximize ang throughput, o mabawasan ang mga bayarin.

Press </> button to view full source
import { BN } from "@project-serum/anchor";
import {
 Keypair,
 Connection,
 LAMPORTS_PER_SOL,
 sendAndConfirmTransaction,
 ComputeBudgetProgram,
 SystemProgram,
 Transaction,
} from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const payer = Keypair.generate();
 const toAccount = Keypair.generate().publicKey;

 const connection = new Connection("http://127.0.0.1:8899", "confirmed");

 const airdropSignature = await connection.requestAirdrop(
  payer.publicKey,
  LAMPORTS_PER_SOL
 );

 await connection.confirmTransaction(airdropSignature);

 const modifyComputeUnits = ComputeBudgetProgram.setComputeUnitLimit({ 
  units: 1000000 
 });

 const addPriorityFee = ComputeBudgetProgram.setComputeUnitPrice({ 
  microLamports: 1 
 });

 // Total fee will be 5,001 Lamports for 1M CU
 const transaction = new Transaction()
  .add(modifyComputeUnits)
  .add(addPriorityFee)
  .add(
   SystemProgram.transfer({
    fromPubkey: payer.publicKey,
    toPubkey: toAccount,
    lamports: 10000000,
   })
  );

 const signature = await sendAndConfirmTransaction(connection, transaction, [
  payer,
 ]);
 console.log(signature);
 const result = await connection.getParsedTransaction(signature);
 console.log(result);
})();
//! @brief Example Budget Management

use solana_client::rpc_client::RpcClient;
use solana_program::{instruction::Instruction, message::Message, pubkey::Pubkey};
use solana_sdk::{
  compute_budget::ComputeBudgetInstruction,
  pubkey,
  signature::{Keypair, Signature},
  signer::Signer,
  transaction::Transaction,
};

/// Submits the program instruction as per the instruction definition
fn submit_transaction(
  rpc_client: &RpcClient,
  wallet_signer: &dyn Signer,
  instructions: Vec<Instruction>,
) -> Result<Signature, Box<dyn std::error::Error>> {
  let mut transaction =
    Transaction::new_unsigned(Message::new(&instructions, Some(&wallet_signer.pubkey())));
  let recent_blockhash = rpc_client
    .get_latest_blockhash()
    .map_err(|err| format!("error: unable to get recent blockhash: {}", err))?;
  transaction
    .try_sign(&vec![wallet_signer], recent_blockhash)
    .map_err(|err| format!("error: failed to sign transaction: {}", err))?;
  let signature = rpc_client
    .send_and_confirm_transaction(&transaction)
    .map_err(|err| format!("error: send transaction: {}", err))?;
  Ok(signature)
}

const PROG_KEY: Pubkey = pubkey!("PWDnx8LkjJUn9bAVzG6Fp6BuvB41x7DkBZdo9YLMGcc");

/// Increase the Transaction Budget and call normal instruction(s)
/// Here we send redundant transactions to witness Compute Budget drawdown
fn send_instructions_demo(
  rpc_client: &RpcClient,
  wallet_signer: &dyn Signer,
) -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {{
  let accounts = &[];
  let txn = submit_transaction(
    &connection,
    &wallet_signer,
    // Array of instructions: 0: Set Compute Unit Limt, 1: Set Prioritization Fee, 
    // 2: Do something, 3: Do something else
    [ComputeBudgetInstruction::set_compute_unit_limit(1_000_000u32),
    ComputeBudgetInstruction::set_compute_unit_price(1u32),
    Instruction::new_with_borsh(PROG_KEY, &0u8, accounts.to_vec()),
    Instruction::new_with_borsh(PROG_KEY, &0u8, accounts.to_vec())].to_vec(),
  )?;
  println!("{:?}", txn);
  Ok(())
}

Program Logs Example ( Exploreropen in new window ):

[ 1] Program ComputeBudget111111111111111111111111111111 invoke [1]
[ 2] Program ComputeBudget111111111111111111111111111111 success
[ 3]
[ 4] Program ComputeBudget111111111111111111111111111111 invoke [1]
[ 5] Program ComputeBudget111111111111111111111111111111 success
Last Updated:
Contributors: mh