ติดตั้ง Web3.js

จะมี libraries บางตัวที่คุณสามารถใช้มันเริ่มเขียน javascript หรือ typescript บน Solana.

Web3.js

@solana/web3.jsopen in new window คือ library ที่มีเครื่องมือพื้นฐานมากมายสำหรับการทำงานเบื้องต้น, ส่ง transactions, หรือเอาไว้อ่านข้อมูลจาก blockchain.

คุณสามาถติดตั้งได้ตามนี้:

yarn add @solana/web3.js
npm install --save @solana/web3.js
<!-- Development (un-minified) -->
<script src="https://unpkg.com/@solana/web3.js@latest/lib/index.iife.js"></script>

<!-- Production (minified) -->
<script src="https://unpkg.com/@solana/web3.js@latest/lib/index.iife.min.js"></script>

SPL-Token

@solana/spl-token คือ library ที่ประกอบไปด้วย javascript/typescript ที่เอาไว้ทำงานกับ SPL tokens คุณสามารถใช้ library นี้ mint SPL tokens ใหม่, ส่ง token และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสามาถติดตั้ง library ได้ตามนี้:

yarn add @solana/spl-token
npm install --save @solana/spl-token
<!-- Development (un-minified) -->
<script src="https://unpkg.com/@solana/spl-token@latest/lib/index.iife.js"></script>

<!-- Production (minified) -->
<script src="https://unpkg.com/@solana/spl-token@latest/lib/index.iife.min.js"></script>

Wallet-Adapter

จะมี libraries ที่ช่วยทำให้ wallet สามารถติดต่อกับ Solana เรียกว่า wallet-adapter ตอนนี้จะมี package รองรับการใช้งานร่วมกับ Svelte, Angular, Vue.js, และ React. Wallet-adapter จะช่วย dApp ให้ติดต่อกับ wallets อย่าง Phantomopen in new window, Solflareopen in new window, และ wallets อื่นๆ

คุณสามาถติดตั้ง library ได้ตามนี้:

yarn add @solana/wallet-adapter-wallets \
    @solana/wallet-adapter-base
npm install --save @solana/wallet-adapter-wallets \
    @solana/wallet-adapter-base

ติดตั้ง Rust

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

สำหรับ Windows กรุณาไปที่ Rust installation siteopen in new window.

ติดตั้ง CLI

macOS & Linux

เปิด Terminal ของคุณขึ้นมา

แล้วแทนที่ LATEST_RELEASE ด้วย version ที่คุณต้องการ และติดตั้ง Solana release ล่าสุดopen in new window บนเครื่องของคุณด้วยการ run:

sh -c "$(curl -sSfL https://release.solana.com/LATEST_RELEASE/install)"

คุณสามารถแทน LATEST_RELEASE ด้วย release tag ที่ตรงกับ version ที่คุณต้องการ หรือใช้ channel stable, beta, หรือ edge ก็ได้ ถ้าอยากรู้ว่า release ล่าสุดคืออะไรลองไปดู ที่นี่open in new window.

ถ้า update สำเร็จจะเจอ output แบบข้างล่างนี้ :

downloading LATEST_RELEASE installer
Configuration: /home/solana/.config/solana/install/config.yml
Active release directory: /home/solana/.local/share/solana/install/active_release
* Release version: LATEST_RELEASE
* Release URL: https://github.com/solana-labs/solana/releases/download/LATEST_RELEASE/solana-release-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.bz2
Update successful

ตอนติดตั้งขั้นสุดท้ายอาจจะมีข้อความยืนยัน ซึ่งจะแตกต่างกันไประหว่างระบบ

Please update your PATH environment variable to include the solana programs:

ถ้าเจอข้อความนี้ ให้คัดลอก และวางคำสั่งตามที่ขึ้นแนะนำเพื่อที่จะ update PATH

ลอง run คำสั่งนี้เพื่อยืนยันการติดตั้ง solana ว่า version ตรงกับที่ต้องการ:

solana --version

หลังจากที่ติดตั้งสำเร็จแล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง solana-install update เพื่อ update Solana เมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ

Downloading Binaries (Linux)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งจาก binaries แทนที่จะใช้ solana-install ได้ด้วย

ทำการโหลด binaries โดยไปที่ https://github.com/solana-labs/solana/releases/latestopen in new window, โหลด solana-release-x86_64-unknown-linux-msvc.tar.bz2 แล้วแตก archive:

tar jxf solana-release-x86_64-unknown-linux-gnu.tar.bz2
cd solana-release/
export PATH=$PWD/bin:$PATH

Downloading Binaries (macOS)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งจาก binaries แทนที่จะใช้ solana-install ได้ด้วย

ทำการโหลด binaries โดยไปที่ https://github.com/solana-labs/solana/releases/latestopen in new window, โหลด solana-release-x86_64-apple-darwin.tar.bz2, แล้วแตก archive:

tar jxf solana-release-x86_64-apple-darwin.tar.bz2
cd solana-release/
export PATH=$PWD/bin:$PATH

Windows

เปิด Command Prompt (cmd.exe) ในฐานะ Administrator.

ค้นหา Command Prompt ด้วย Windows search bar. เมื่อ Command Prompt app ปรากฏ, click ขวาและเลือก “Open as Administrator”. ถ้าเจอ pop-up ถามว่า “Do you want to allow this app to make changes to your device?”, ให้ตอบ 'Yes'.

คัดลอก และวางคำสั่งด้านล่าง และกด Enter เพื่อโหลด Solana installer ลงใน temporary directory:

curl https://release.solana.com/v1.9.16/solana-install-init-x86_64-pc-windows-msvc.exe --output C:\solana-install-tmp\solana-install-init.exe --create-dirs

ถ้า v1.9.16 ไม่ใช่ version ที่คุณต้องการ ให้ลองไปหา release อื่นๆ ที่นี่open in new window.

คัดลอก และวางคำสั่งด้านล่าง และกด Enter เพื่อติดตั้ง Solana version ล่าสุด ถ้าเจอ pop-up ก็ให้เลือก allow เพื่อ run program

C:\solana-install-tmp\solana-install-init.exe v1.9.16

ถ้าต้องการหา release อื่นๆ ให้ไป ที่นี่open in new window.

เมื่อติดตั้งสำเร็จให้กด Enter.

ปิดหน้าต่าง command prompt และเปิด command prompt ใหม่ในฐานะ user

ค้นหา Command Prompt ด้วย search bar กด click ซ้ายที่ Command Prompt app icon (ไม่ต้อง run ด้วย Administrator)

ลอง run คำสั่งนี้เพื่อยืนยันการติดตั้ง solana ว่า version ตรงกับที่ต้องการ:

solana --version

หลังจากที่ติดตั้งสำเร็จแล้ว เราสามารถใช้คำสั่ง solana-install update เพื่อ update Solana เมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ

Downloading Binaries

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งจาก binaries แทนที่จะใช้ solana-install ได้ด้วย

ทำการโหลด binaries โดยไปที่ https://github.com/solana-labs/solana/releases/latestopen in new window, โหลด solana-release-x86_64-pc-windows-msvc.tar.bz2, แล้วแตก archive ด้วย WinZip หรือโปรแกรมอื่นๆ

เปิด Command Prompt แล้วไปที่ directory ที่แตก archive ไว้แล้ว run คำสั่ง:

cd solana-release/
set PATH=%cd%/bin;%PATH%

Build From Source

ถ้าคุณไม่สามารถใช้ prebuilt binaries หรืออยากจะ build เองให้ไปที่ https://github.com/solana-labs/solana/releases/latestopen in new window, และโหลด Source Code archive. แตก code ออกมา และ build binaries ด้วยคำสั่ง:

./scripts/cargo-install-all.sh .
export PATH=$PWD/bin:$PATH

คุณสามารถ run คำสั่งด้านล่างเพื่อให้ได้ผลแบบเดียวกับ prebuilt binaries:

solana-install init
Last Updated:
Contributors: Todsaporn Banjerdkit