Dịch vụ tên miền

Dịch vụ đăng ký tên miền

Dịch vụ đăng ký tên miền lưu trữ thông tin về tên miền. Nó được cấu tạo bởi 2 phần:

 • Phần mào đầu
 • Phàn dữ liệu

Dữ liệu cho tên miền lưu được đứng trước bởi một phần mào đầu, bên dưới là cấu trúc của phần mào đầu trong JS:

Press </> button to view full source
import { PublicKey } from "@solana/web3.js";
import { Schema } from "borsh";

export class NameRegistryState {
 parentName: PublicKey;
 owner: PublicKey;
 class: PublicKey;
 data: Buffer | undefined;

 static HEADER_LEN = 96;

 static schema: Schema = new Map([
  [
   NameRegistryState,
   {
    kind: "struct",
    fields: [
     ["parentName", [32]],
     ["owner", [32]],
     ["class", [32]],
    ],
   },
  ],
 ]);
 constructor(obj: {
  parentName: Uint8Array;
  owner: Uint8Array;
  class: Uint8Array;
 }) {
  this.parentName = new PublicKey(obj.parentName);
  this.owner = new PublicKey(obj.owner);
  this.class = new PublicKey(obj.class);
 }
}

Phân giải tên miền SOL

Tên miền .SOL là các tên miền độc nhất, dễ đọc, và có thể chuyển đổi thành khoá công khai. Nhiều ví sử dụng chúng như là một tuỳ chọn khác cho việc gửi nhận token và SOL. Bạn có chuyển đổi tên miền .SOL thành khoá công khai tương ứng với ví dụ bên dưới:

Press </> button to view full source
import {
 getHashedName,
 getNameAccountKey,
 NameRegistryState,
} from "@bonfida/spl-name-service";

import { Connection, clusterApiUrl, PublicKey } from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const domain = "levi.sol";
 const hashedName = await getHashedName(domain.replace(".sol", ""));
 const nameAccountKey = await getNameAccountKey(
  hashedName,
  undefined,
  new PublicKey("58PwtjSDuFHuUkYjH9BYnnQKHfwo9reZhC2zMJv9JPkx") // SOL TLD Authority
 );
 const owner = await NameRegistryState.retrieve(
  new Connection(clusterApiUrl("mainnet-beta")),
  nameAccountKey
 );
 console.log(owner.registry.owner.toBase58());
 // JUskoxS2PTiaBpxfGaAPgf3cUNhdeYFGMKdL6mZKKfR
})();

Tra cứu ngược

Tra cứu ngược có thể được sử dụng để phân giải tên miền từ khoá công khai của nó.

Press </> button to view full source
import { performReverseLookup } from "@bonfida/spl-name-service";
import { PublicKey, Connection, clusterApiUrl } from "@solana/web3.js";

async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("mainnet-beta"));
 // Public key of bonfida.sol
 const domainKey = new PublicKey(
  "Crf8hzfthWGbGbLTVCiqRqV5MVnbpHB1L9KQMd6gsinb"
 );

 const domainName = await performReverseLookup(connection, domainKey); // bonfida
};

Tra cứu tên miền con

Để phân giải một tên miền con bạn cần phải:

 1. Truy vấn khoá của tên miền cha
 2. Truy vấn khoá của tên miền con
 3. Truy vấn thông tin account
Press </> button to view full source
import {
 getHashedName,
 getNameAccountKey,
 NameRegistryState,
 getDNSRecordAddress,
} from "@bonfida/spl-name-service";
import { Connection, clusterApiUrl, PublicKey } from "@solana/web3.js";

async () => {
 const SOL_TLD_AUTHORITY = new PublicKey(
  "58PwtjSDuFHuUkYjH9BYnnQKHfwo9reZhC2zMJv9JPkx"
 );
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("mainnet-beta"));

 // Resolution of demo.bonfida.sol

 const parentDomain = "bonfida";
 const subDomain = "demo";

 // Step 1
 const hashedParentDomain = await getHashedName(parentDomain);
 const parentDomainKey = await getNameAccountKey(
  hashedParentDomain,
  undefined,
  SOL_TLD_AUTHORITY
 );

 // Step 2
 const subDomainKey = await getDNSRecordAddress(parentDomainKey, subDomain);

 // Step 3
 const registry = await NameRegistryState.retrieve(connection, subDomainKey);
};

Tìm tất cả tên miền được sở hữu bởi một khoá công khai

Bạn có thể truy vấn tất cả tên miền của một ví bằng hàm getProgramAccounts với bộ lọc memcmp

Press </> button to view full source
import { Connection, PublicKey } from "@solana/web3.js";
import { NAME_PROGRAM_ID } from "@bonfida/spl-name-service";

export async function findOwnedNameAccountsForUser(
 connection: Connection,
 userAccount: PublicKey
): Promise<PublicKey[]> {
 const filters = [
  {
   memcmp: {
    offset: 32,
    bytes: userAccount.toBase58(),
   },
  },
 ];
 const accounts = await connection.getProgramAccounts(NAME_PROGRAM_ID, {
  filters,
 });
 return accounts.map((a) => a.publicKey);
}

Phân giải một Twitter Handle

Twitter handles có thể được đăng ký trên dịch tên miền Solanaopen in new window và được dùng giống như tên miền .SOL

Press </> button to view full source
import { PublicKey, clusterApiUrl, Connection } from "@solana/web3.js";
import { getHandleAndRegistryKey } from "@bonfida/spl-name-service";

async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("mainnet-beta"));
 // Pubkey of the wallet you want to retrieve the Twitter handle
 const pubkey = new PublicKey("FidaeBkZkvDqi1GXNEwB8uWmj9Ngx2HXSS5nyGRuVFcZ");

 const [handle, registryKey] = await getHandleAndRegistryKey(
  connection,
  pubkey
 );
};

Tra cứu ngược của một Twitter Handle

Để tìm địa chỉ SOL tương ứng với một Twitter handle, bạn có thể thực hiện tra cứu ngược

Press </> button to view full source
import { getTwitterRegistry } from "@bonfida/spl-name-service";
import { Connection, clusterApiUrl } from "@solana/web3.js";

async () => {
 const handle = "bonfida";
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("mainnet-beta"));

 const registry = await getTwitterRegistry(connection, handle);
};
Last Updated:
Contributors: tuphan-dn