Token

Tôi nên cần gì để bắt đầu với SPL-Tokens?

Mỗi khi bạn tương tác với token trên Solana, bạn thực chất đang tương tác với Solana Program Library Token, gọi tắt là SPL-Token Standard. Chuẩn SPL-Token yêu cầu một thư viện đặc thù để sử dụng và bạn có thể tìm thấy bên dưới tuỳ vào ngôn ngữ lập trình của bạn.

"@solana/spl-token": "^0.2.0"

Làm thế nào để tạo một token mới

Tạo mới token có thể thực hiện bằng cách tạo một "mint account". Account này sẽ được sử dụng lưu đúc token cho token account và ghi nhớ tổng cung cung khởi tạo.

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 Keypair,
 Transaction,
 SystemProgram,
} from "@solana/web3.js";
import {
 createInitializeMintInstruction,
 TOKEN_PROGRAM_ID,
 MINT_SIZE,
 getMinimumBalanceForRentExemptMint,
 createMint,
} from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const alice = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 // 1) use build-in function
 let mintPubkey = await createMint(
  connection, // conneciton
  feePayer, // fee payer
  alice.publicKey, // mint authority
  alice.publicKey, // freeze authority (you can use `null` to disable it. when you disable it, you can't turn it on again)
  8 // decimals
 );
 console.log(`mint: ${mintPubkey.toBase58()}`);

 // or

 // 2) compose by yourself
 const mint = Keypair.generate();
 console.log(`mint: ${mint.publicKey.toBase58()}`);

 let tx = new Transaction().add(
  // create mint account
  SystemProgram.createAccount({
   fromPubkey: feePayer.publicKey,
   newAccountPubkey: mint.publicKey,
   space: MINT_SIZE,
   lamports: await getMinimumBalanceForRentExemptMint(connection),
   programId: TOKEN_PROGRAM_ID,
  }),
  // init mint account
  createInitializeMintInstruction(
   mint.publicKey, // mint pubkey
   8, // decimals
   alice.publicKey, // mint authority
   alice.publicKey // freeze authority (you can use `null` to disable it. when you disable it, you can't turn it on again)
  )
 );
 console.log(
  `txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [feePayer, mint])}`
 );
})();

Làm thế nào để đọc truy vấn token mint

Để có thể đọc tổng cung hiện tại, chủ sở hữu, hoặc số chữ số phần thập phân (decimals) mà token định nghĩa, bạn sẽ cần lấy dữ liệu dữ liệu mint account.

Press </> button to view full source
import { clusterApiUrl, Connection, PublicKey } from "@solana/web3.js";
import { getMint } from "@solana/spl-token";

(async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 const mintAccountPublicKey = new PublicKey("8mAKLjGGmjKTnmcXeyr3pr7iX13xXVjJJiL6RujDbSPV");

 let mintAccount = await getMint(connection, mintAccountPublicKey);

 console.log(mintAccount);
 /*
 {
  address: PublicKey {
   _bn: <BN: 7351e5e067cc7cfefef42e78915d3c513edbb8adeeab4d9092e814fe68c39fec>
  },
  mintAuthority: PublicKey {
   _bn: <BN: df30e6ca0981c1a677eed6f7cb46b2aa442ca9b7a10a10e494badea4b9b6944f>
  },
  supply: 0n,
  decimals: 8,
  isInitialized: true,
  freezeAuthority: PublicKey {
   _bn: <BN: df30e6ca0981c1a677eed6f7cb46b2aa442ca9b7a10a10e494badea4b9b6944f>
  }
 }
 */
})();

Làm thế nào để tạo một token account

Một token account là bắt buộc cần có để chứa tokens. Mỗi token mint có một token account khác nhau tương ứng với nó.

Associated Token Accounts (ATA) được tạo một cách "bất biến" cho các cặp khoá. ATA là phương pháp khuyên dùng để quản lý token account.

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 PublicKey,
 Keypair,
 Transaction,
 SystemProgram,
} from "@solana/web3.js";
import {
 createAssociatedTokenAccount,
 getAssociatedTokenAddress,
 createAssociatedTokenAccountInstruction,
} from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const alice = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 const mintPubkey = new PublicKey(
  "2SKpuBU9ksneBZD4nqbZkw75NE11HsSHsGRtW2BZh5aQ"
 );

 // 1) use build-in function
 {
  let ata = await createAssociatedTokenAccount(
   connection, // connection
   feePayer, // fee payer
   mintPubkey, // mint
   alice.publicKey // owner,
  );
  console.log(`ATA: ${ata.toBase58()}`);
 }

 // or

 // 2) composed by yourself
 {
  // calculate ATA
  let ata = await getAssociatedTokenAddress(
   mintPubkey, // mint
   alice.publicKey // owner
  );
  console.log(`ATA: ${ata.toBase58()}`);

  // if your wallet is off-curve, you should use
  // let ata = await getAssociatedTokenAddress(
  //  mintPubkey, // mint
  //  alice.publicKey // owner
  //  true, // allowOwnerOffCurve
  // );

  let tx = new Transaction().add(
   createAssociatedTokenAccountInstruction(
    feePayer.publicKey, // payer
    ata, // ata
    alice.publicKey, // owner
    mintPubkey // mint
   )
  );
  console.log(`txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [feePayer])}`);
 }
})();

Làm thế nào để truy vấn token acount

Mỗi token account chứa thông tin về chủ sỡ hữu token, loại mint, só dư, và số chữ số phần thập phân.

Press </> button to view full source
import { clusterApiUrl, Connection, PublicKey } from "@solana/web3.js";
import { getAccount } from "@solana/spl-token";

(async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 const tokenAccountPubkey = new PublicKey(
  "2XYiFjmU1pCXmC2QfEAghk6S7UADseupkNQdnRBXszD5"
 );

 let tokenAccount = await getAccount(connection, tokenAccountPubkey);
 console.log(tokenAccount);
 /*
 {
  address: PublicKey {
   _bn: <BN: 16aef79dfadb39ffedb3b6f77688b8c162b18bb9cba2ffefe152303629ae3030>
  },
  mint: PublicKey {
   _bn: <BN: 7351e5e067cc7cfefef42e78915d3c513edbb8adeeab4d9092e814fe68c39fec>
  },
  owner: PublicKey {
   _bn: <BN: df30e6ca0981c1a677eed6f7cb46b2aa442ca9b7a10a10e494badea4b9b6944f>
  },
  amount: 0n,
  delegate: null,
  delegatedAmount: 0n,
  isInitialized: true,
  isFrozen: false,
  isNative: false,
  rentExemptReserve: null,
  closeAuthority: null
 }
 */
})();

Làm thế nào để truy vấn số dư của token account

Thông tin số dư token của một token account có thể được truy vấn bằng một hàm gọi duy nhất.

Press </> button to view full source
import { clusterApiUrl, Connection, PublicKey } from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 const tokenAccount = new PublicKey(
  "FWZedVtyKQtP4CXhT7XDnLidRADrJknmZGA2qNjpTPg8"
 );

 let tokenAmount = await connection.getTokenAccountBalance(tokenAccount);
 console.log(`amount: ${tokenAmount.value.amount}`);
 console.log(`decimals: ${tokenAmount.value.decimals}`);
})();
use solana_client::rpc_client::RpcClient;
use solana_program::pubkey::Pubkey;
use solana_sdk::commitment_config::CommitmentConfig;
use std::str::FromStr;

fn main() {
  let rpc_url = String::from("https://api.devnet.solana.com");
  let connection = RpcClient::new_with_commitment(rpc_url, CommitmentConfig::confirmed());

  let token_account = Pubkey::from_str("FWZedVtyKQtP4CXhT7XDnLidRADrJknmZGA2qNjpTPg8").unwrap();
  let balance = connection
    .get_token_account_balance(&token_account)
    .unwrap();

  println!("amount: {}, decimals: {}", balance.amount, balance.decimals);
}

TIP

Một token account chỉ có thể chứa một loại mint duy nhất. Khi bạn khai báo token account, bạn cũng phải chỉ rõ lại mint.

Làm thế nào để dúc token

Khi bạn đúc token, bạn tăng số lượng tổng cung và chuyển số lược token mới cho token account mong muốn.

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 PublicKey,
 Keypair,
 Transaction,
} from "@solana/web3.js";
import {
 createMintToCheckedInstruction,
 mintToChecked,
} from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const alice = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 const mintPubkey = new PublicKey(
  "8mAKLjGGmjKTnmcXeyr3pr7iX13xXVjJJiL6RujDbSPV"
 );

 const tokenAccountPubkey = new PublicKey(
  "2XYiFjmU1pCXmC2QfEAghk6S7UADseupkNQdnRBXszD5"
 );

 // 1) use build-in function
 {
  let txhash = await mintToChecked(
   connection, // connection
   feePayer, // fee payer
   mintPubkey, // mint
   tokenAccountPubkey, // receiver (should be a token account)
   alice, // mint authority
   1e8, // amount. if your decimals is 8, you mint 10^8 for 1 token.
   8 // decimals
  );
  console.log(`txhash: ${txhash}`);

  // if alice is a multisig account
  // let txhash = await mintToChecked(
  //  connection, // connection
  //  feePayer, // fee payer
  //  mintPubkey, // mint
  //  tokenAccountPubkey, // receiver (should be a token account)
  //  alice.publicKey, // !! mint authority pubkey !!
  //  1e8, // amount. if your decimals is 8, you mint 10^8 for 1 token.
  //  8, // decimals
  //  [signer1, signer2 ...],
  // );
 }

 // or

 // 2) compose by yourself
 {
  let tx = new Transaction().add(
   createMintToCheckedInstruction(
    mintPubkey, // mint
    tokenAccountPubkey, // receiver (should be a token account)
    alice.publicKey, // mint authority
    1e8, // amount. if your decimals is 8, you mint 10^8 for 1 token.
    8 // decimals
    // [signer1, signer2 ...], // only multisig account will use
   )
  );
  console.log(
   `txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [
    feePayer,
    alice /* fee payer + mint authority */,
   ])}`
  );
 }
})();

Làm thế nào để chuyển token

Bạn có thể chuyển token từ một token account đến một token account khác.

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 PublicKey,
 Keypair,
 Transaction,
} from "@solana/web3.js";
import {
 createTransferCheckedInstruction,
 TOKEN_PROGRAM_ID,
 transferChecked,
} from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const alice = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 const mintPubkey = new PublicKey(
  "8mAKLjGGmjKTnmcXeyr3pr7iX13xXVjJJiL6RujDbSPV"
 );

 const tokenAccountXPubkey = new PublicKey(
  "2XYiFjmU1pCXmC2QfEAghk6S7UADseupkNQdnRBXszD5"
 );
 const tokenAccountYPubkey = new PublicKey(
  "GMxZfDmpR1b3vdJYXHzdF5noVLQogZuUAsDHHQ3ytPfV"
 );

 // 1) use build-in function
 {
  let txhash = await transferChecked(
   connection, // connection
   feePayer, // payer
   tokenAccountXPubkey, // from (should be a token account)
   mintPubkey, // mint
   tokenAccountYPubkey, // to (should be a token account)
   alice, // from's owner
   1e8, // amount, if your deciamls is 8, send 10^8 for 1 token
   8 // decimals
  );
  console.log(`txhash: ${txhash}`);
 }

 // or

 // 2) compose by yourself
 {
  let tx = new Transaction().add(
   createTransferCheckedInstruction(
    tokenAccountXPubkey, // from (should be a token account)
    mintPubkey, // mint
    tokenAccountYPubkey, // to (should be a token account)
    alice.publicKey, // from's owner
    1e8, // amount, if your deciamls is 8, send 10^8 for 1 token
    8 // decimals
   )
  );
  console.log(
   `txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [
    feePayer,
    alice /* fee payer + owner */,
   ])}`
  );
 }
})();

Làm thế nào để đốt token

Bạn có thể đốt (huỷ) token nếu bạn là chủ sỡ hữu của token đó.

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 PublicKey,
 Keypair,
 Transaction,
} from "@solana/web3.js";
import {
 burnChecked,
 createBurnCheckedInstruction,
 TOKEN_PROGRAM_ID,
} from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const alice = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 const mintPubkey = new PublicKey(
  "8mAKLjGGmjKTnmcXeyr3pr7iX13xXVjJJiL6RujDbSPV"
 );

 const tokenAccountPubkey = new PublicKey(
  "2XYiFjmU1pCXmC2QfEAghk6S7UADseupkNQdnRBXszD5"
 );

 // 1) use build-in function
 {
  let txhash = await burnChecked(
   connection, // connection
   feePayer, // payer
   tokenAccountPubkey, // token account
   mintPubkey, // mint
   alice, // owner
   1e8, // amount, if your deciamls is 8, 10^8 for 1 token
   8
  );
  console.log(`txhash: ${txhash}`);
 }

 // or

 // 2) compose by yourself
 {
  let tx = new Transaction().add(
   createBurnCheckedInstruction(
    tokenAccountPubkey, // token account
    mintPubkey, // mint
    alice.publicKey, // owner of token account
    1e8, // amount, if your deciamls is 8, 10^8 for 1 token
    8 // decimals
   )
  );
  console.log(
   `txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [
    feePayer,
    alice /* fee payer + token authority */,
   ])}`
  );
 }
})();

Làm thế nào để đóng một token account

Bạn có thể đóng một token account nếu bạn không muốn dùng nó nữa. Sẽ có 2 trường hợp:

 1. Wrapped SOL - Đóng và chuyển Wrapped SOL thành SOL
 2. Các Token khác - Bạn có thể đóng chỉ khi số dư của token account là 0.
Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 PublicKey,
 Keypair,
 Transaction,
} from "@solana/web3.js";
import { closeAccount, createCloseAccountInstruction } from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const alice = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 const tokenAccountPubkey = new PublicKey(
  "2XYiFjmU1pCXmC2QfEAghk6S7UADseupkNQdnRBXszD5"
 );

 // 1) use build-in function
 {
  let txhash = await closeAccount(
   connection, // connection
   feePayer, // payer
   tokenAccountPubkey, // token account which you want to close
   alice.publicKey, // destination
   alice // owner of token account
  );
  console.log(`txhash: ${txhash}`);
 }

 // or

 // 2) compose by yourself
 {
  let tx = new Transaction().add(
   createCloseAccountInstruction(
    tokenAccountPubkey, // token account which you want to close
    alice.publicKey, // destination
    alice.publicKey // owner of token account
   )
  );
  console.log(
   `txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [
    feePayer,
    alice /* fee payer + owner */,
   ])}`
  );
 }
})();

Làm thế nào để thiết lập chủ sở hữu cho token account và mint

Bạn có thể thiết lập hoặc cập nhật chủ sỡ hữu. Có 4 loại:

 1. MintTokens (mint account)
 2. FreezeAccount (mint account)
 3. AccountOwner (token account)
 4. CloseAccount (token account)
Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 PublicKey,
 Keypair,
 Transaction,
} from "@solana/web3.js";
import {
 AuthorityType,
 createSetAuthorityInstruction,
 setAuthority,
 TOKEN_PROGRAM_ID,
} from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const alice = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 const randomGuy = Keypair.generate();
 console.log(`random guy: ${randomGuy.publicKey.toBase58()}`);

 const mintPubkey = new PublicKey(
  "8mAKLjGGmjKTnmcXeyr3pr7iX13xXVjJJiL6RujDbSPV"
 );

 // authority type

 // 1) for mint account
 // AuthorityType.MintTokens
 // AuthorityType.FreezeAccount

 // 2) for token account
 // AuthorityType.AccountOwner
 // AuthorityType.CloseAccount

 // 1) use build-in function
 {
  let txhash = await setAuthority(
   connection, // connection
   feePayer, // payer
   mintPubkey, // mint account || token account
   alice, // current authority
   AuthorityType.MintTokens, // authority type
   randomGuy.publicKey // new authority (you can pass `null` to close it)
  );
  console.log(`txhash: ${txhash}`);
 }

 // or

 // 2) compose by yourself
 {
  let tx = new Transaction().add(
   createSetAuthorityInstruction(
    mintPubkey, // mint acocunt || token account
    alice.publicKey, // current auth
    AuthorityType.MintTokens, // authority type
    feePayer.publicKey // new auth (you can pass `null` to close it)
   )
  );
  console.log(
   `txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [
    feePayer,
    alice /* fee payer + origin auth */,
   ])}`
  );
 }
})();

Làm thế nào để uỷ quyền cho một token đại diện (delegate)

Bạn có thể thiết lập một đại diện với một số lượng cho phép. Sau khi thiết lập xong, người đại diện sẽ giống như một chủ sỡ hữu khác của token account của bạn. Một token account chỉ có thể uỷ quyền cho một account tại một thời điểm

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 PublicKey,
 Keypair,
 Transaction,
} from "@solana/web3.js";
import {
 approveChecked,
 createApproveCheckedInstruction,
} from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const alice = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 const randomGuy = Keypair.generate();

 const mintPubkey = new PublicKey(
  "8mAKLjGGmjKTnmcXeyr3pr7iX13xXVjJJiL6RujDbSPV"
 );
 const tokenAccountPubkey = new PublicKey(
  "GMxZfDmpR1b3vdJYXHzdF5noVLQogZuUAsDHHQ3ytPfV"
 );

 // 1) use build-in function
 {
  let txhash = await approveChecked(
   connection, // connection
   feePayer, // fee payer
   mintPubkey, // mint
   tokenAccountPubkey, // token account
   randomGuy.publicKey, // delegate
   alice, // owner of token account
   1e8, // amount, if your deciamls is 8, 10^8 for 1 token
   8 // decimals
  );
  console.log(`txhash: ${txhash}`);
 }
 // or

 // 2) compose by yourself
 {
  let tx = new Transaction().add(
   createApproveCheckedInstruction(
    tokenAccountPubkey, // token account
    mintPubkey, // mint
    randomGuy.publicKey, // delegate
    alice.publicKey, // owner of token account
    1e8, // amount, if your deciamls is 8, 10^8 for 1 token
    8 // decimals
   )
  );
  console.log(
   `txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [
    feePayer,
    alice /* fee payer + owner */,
   ])}`
  );
 }
})();

Làm thế nào để thu hồi một token đại diện

Thu hồi sẽ thiết lập biến delegate về null và số dư uỷ quyền về 0.

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 PublicKey,
 Keypair,
 Transaction,
} from "@solana/web3.js";
import { createRevokeInstruction, revoke } from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const alice = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 const tokenAccountPubkey = new PublicKey(
  "DRS5CSgPQp4uvPPcUA34tckfYFNUPNBJi77fVbnSfQHr"
 );

 // 1) use build-in function
 {
  let txhash = await revoke(
   connection, // connection
   feePayer, // payer
   tokenAccountPubkey, // token account
   alice // owner of token account
  );
  console.log(`txhash: ${txhash}`);
 }

 // or

 // 2) compose by yourself
 {
  let tx = new Transaction().add(
   createRevokeInstruction(
    tokenAccountPubkey, // token account
    alice.publicKey // owner of token account
   )
  );
  console.log(
   `txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [
    feePayer,
    alice /* fee payer + origin auth */,
   ])}`
  );
 }
})();

Làm thế nào để quản lý wrapped SOL

Wrapped SOL cũng chỉ giống như các lại token mint khác. Điểm khác là bạn có thể sử dụng syncNative và tạo token account dựa trên địa chỉ NATIVE_MINT.

Tạo token account

Tương tự Làm thế nào để tạo một token account nhưng thay địa chỉ mint với NATIVE_MINT

import { NATIVE_MINT } from "@solana/spl-token";

Thêm số dư

Có hai cách để thêm số dư cho Wrapped SOL

1. Bằng cách chuyển SOL

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 Keypair,
 Transaction,
 SystemProgram,
} from "@solana/web3.js";
import {
 NATIVE_MINT,
 getAssociatedTokenAddress,
 createSyncNativeInstruction,
 createAccount,
} from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const alice = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 // remember to create ATA first
 let ata = await getAssociatedTokenAddress(
  NATIVE_MINT, // mint
  alice.publicKey // owner
 );

 let amount = 1 * 1e9; /* Wrapped SOL's decimals is 9 */

 let tx = new Transaction().add(
  // trasnfer SOL
  SystemProgram.transfer({
   fromPubkey: alice.publicKey,
   toPubkey: ata,
   lamports: amount,
  }),
  // sync wrapped SOL balance
  createSyncNativeInstruction(ata)
 );
 console.log(
  `txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [feePayer, alice])}`
 );
})();

2. Bằng cách chuyển Token

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 Keypair,
 Transaction,
 SystemProgram,
} from "@solana/web3.js";
import {
 TOKEN_PROGRAM_ID,
 NATIVE_MINT,
 getMinimumBalanceForRentExemptAccount,
 getAssociatedTokenAddress,
 ACCOUNT_SIZE,
 createInitializeAccountInstruction,
 createTransferInstruction,
 closeAccountInstructionData,
 createCloseAccountInstruction,
} from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const alice = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 // remember to create ATA first
 let ata = await getAssociatedTokenAddress(
  NATIVE_MINT, // mint
  alice.publicKey // owner
 );

 let auxAccount = Keypair.generate();
 let amount = 1 * 1e9; /* Wrapped SOL's decimals is 9 */

 let tx = new Transaction().add(
  // create token account
  SystemProgram.createAccount({
   fromPubkey: alice.publicKey,
   newAccountPubkey: auxAccount.publicKey,
   space: ACCOUNT_SIZE,
   lamports:
    (await getMinimumBalanceForRentExemptAccount(connection)) + amount, // rent + amount
   programId: TOKEN_PROGRAM_ID,
  }),
  // init token account
  createInitializeAccountInstruction(
   auxAccount.publicKey,
   NATIVE_MINT,
   alice.publicKey
  ),
  // transfer WSOL
  createTransferInstruction(
   auxAccount.publicKey,
   ata,
   alice.publicKey,
   amount
  ),
  // close aux account
  createCloseAccountInstruction(
   auxAccount.publicKey,
   alice.publicKey,
   alice.publicKey
  )
 );

 console.log(
  `txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [
   feePayer,
   auxAccount,
   alice,
  ])}`
 );
})();

Làm thế nào để truy vấn tất cả token account của một Chủ

Bạn có thể truy vấn tất cả token account của cùng một chủ. Có 2 cách để thực hiện.

 1. Lấy tất cả token account
Press </> button to view full source
import { clusterApiUrl, Connection, PublicKey } from "@solana/web3.js";
import { TOKEN_PROGRAM_ID } from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 const owner = new PublicKey("G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY");
 let response = await connection.getParsedTokenAccountsByOwner(owner, {
  programId: TOKEN_PROGRAM_ID,
 });

 response.value.forEach((accountInfo) => {
  console.log(`pubkey: ${accountInfo.pubkey.toBase58()}`);
  console.log(`mint: ${accountInfo.account.data["parsed"]["info"]["mint"]}`);
  console.log(
   `owner: ${accountInfo.account.data["parsed"]["info"]["owner"]}`
  );
  console.log(
   `decimals: ${accountInfo.account.data["parsed"]["info"]["tokenAmount"]["decimals"]}`
  );
  console.log(
   `amount: ${accountInfo.account.data["parsed"]["info"]["tokenAmount"]["amount"]}`
  );
  console.log("====================");
 });
})();
 1. Lọc bằng mint
Press </> button to view full source
import { clusterApiUrl, Connection, PublicKey } from "@solana/web3.js";
import { TOKEN_PROGRAM_ID } from "@solana/spl-token";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 const owner = new PublicKey("G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY");
 const mint = new PublicKey("54dQ8cfHsW1YfKYpmdVZhWpb9iSi6Pac82Nf7sg3bVb");

 let response = await connection.getParsedTokenAccountsByOwner(owner, {
  mint: mint,
 });

 response.value.forEach((accountInfo) => {
  console.log(`pubkey: ${accountInfo.pubkey.toBase58()}`);
  console.log(`mint: ${accountInfo.account.data["parsed"]["info"]["mint"]}`);
  console.log(
   `owner: ${accountInfo.account.data["parsed"]["info"]["owner"]}`
  );
  console.log(
   `decimals: ${accountInfo.account.data["parsed"]["info"]["tokenAmount"]["decimals"]}`
  );
  console.log(
   `amount: ${accountInfo.account.data["parsed"]["info"]["tokenAmount"]["amount"]}`
  );
  console.log("====================");
 });
})();
Last Updated:
Contributors: tuphan-dn