Accounts

Làm thế nào để tạo một System Account

Tạo một System Account nghĩa là tạo một Account với chủ sở hữu là System Programopen in new window. Khi thực thi, Solana sẽ được gán vào một Account, truy cân để ghi dữ liệu, hoặc chuyển lamports. Khi khởi tạo Account, chúng ta phải phân phát một vùng nhớ với đọ dài cố định trước tiên (space) và số lamports đủ để thuê vùng nhớ đó. Phí thuêopen in new window là chi phí trả cho việc giữ vùng nhớ của Account tồn tại trên Solana.

Press </> button to view full source
import {
 SystemProgram,
 Keypair,
 Transaction,
 sendAndConfirmTransaction,
 Connection,
 clusterApiUrl,
 LAMPORTS_PER_SOL,
} from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");
 const fromPubkey = Keypair.generate();

 // Airdrop SOL for transferring lamports to the created account
 const airdropSignature = await connection.requestAirdrop(
  fromPubkey.publicKey,
  LAMPORTS_PER_SOL
 );
 await connection.confirmTransaction(airdropSignature);

 // amount of space to reserve for the account
 const space = 0;

 // Seed the created account with lamports for rent exemption
 const rentExemptionAmount =
  await connection.getMinimumBalanceForRentExemption(space);

 const newAccountPubkey = Keypair.generate();
 const createAccountParams = {
  fromPubkey: fromPubkey.publicKey,
  newAccountPubkey: newAccountPubkey.publicKey,
  lamports: rentExemptionAmount,
  space,
  programId: SystemProgram.programId,
 };

 const createAccountTransaction = new Transaction().add(
  SystemProgram.createAccount(createAccountParams)
 );

 await sendAndConfirmTransaction(connection, createAccountTransaction, [
  fromPubkey,
  newAccountPubkey,
 ]);
})();
use solana_client::rpc_client::RpcClient;
use solana_program::system_instruction;
use solana_sdk::commitment_config::CommitmentConfig;
use solana_sdk::native_token::LAMPORTS_PER_SOL;
use solana_sdk::signature::{Keypair, Signer};

fn main() {
  let rpc_url = String::from("https://api.devnet.solana.com");
  let connection = RpcClient::new_with_commitment(rpc_url, CommitmentConfig::confirmed());

  let from_keypair = Keypair::new();
  let from_pubkey = Signer::pubkey(&from_keypair);

  match connection.request_airdrop(&from_pubkey, LAMPORTS_PER_SOL) {
    Ok(sig) => loop {
      if let Ok(confirmed) = connection.confirm_transaction(&sig) {
        if confirmed {
          println!("Transaction: {} Status: {}", sig, confirmed);
          break;
        }
      }
    },
    Err(_) => println!("Error requesting airdrop"),
  };

  let space = 0;
  let rent_exemption_amount = connection
    .get_minimum_balance_for_rent_exemption(space)
    .unwrap();

  let new_account_keypair = Keypair::new();
  let new_account_pubkey = Signer::pubkey(&new_account_keypair);

  let create_account_ix = system_instruction::create_account(
    &from_pubkey,
    &new_account_pubkey,
    rent_exemption_amount,
    space as u64,
    &from_pubkey,
  );

  let (recent_blockhash, _) = connection.get_recent_blockhash().unwrap();

  let create_account_tx = solana_sdk::transaction::Transaction::new_signed_with_payer(
    &[create_account_ix],
    Some(&from_pubkey),
    &[&from_keypair, &new_account_keypair],
    recent_blockhash,
  );

  match connection.send_and_confirm_transaction(&create_account_tx) {
    Ok(sig) => loop {
      if let Ok(confirmed) = connection.confirm_transaction(&sig) {
        if confirmed {
          println!("Transaction: {} Status: {}", sig, confirmed);
          break;
        }
      }
    },
    Err(_) => println!("Error creating system account"),
  };
}

Tính chi phí cho một account

Để giữ account tồn tại trên Solana, bạn sẽ phải bỏ ra một khoảng phí thuêopen in new window. Một account có thể được miễn phí hoàn toàn nếu cọc đủ số phí thuê tối thiểu 2 năm. Để tính toán được, bạn cần phải biết chính xác độ lớn dữ liệu sẽ được lưu vào account đó.

import { Connection, clusterApiUrl } from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // length of data in the account to calculate rent for
 const dataLength = 1500;
 const rentExemptionAmount =
  await connection.getMinimumBalanceForRentExemption(dataLength);
 console.log({
  rentExemptionAmount,
 });
})();
use solana_client::rpc_client::RpcClient;
use solana_sdk::commitment_config::CommitmentConfig;

fn main() {
  let rpc_url = String::from("https://api.devnet.solana.com");
  let connection = RpcClient::new_with_commitment(rpc_url, CommitmentConfig::confirmed());
  let data_length = 1500;

  let rent_exemption_amount = connection
    .get_minimum_balance_for_rent_exemption(data_length)
    .unwrap();

  println!("rent exemption amount: {}", rent_exemption_amount);
}
solana rent 1500

Làm thế ào để tạo account với seeds

Bạn có thể sử dụng createAccountWithSeed để tiện quản lý thay vì phải tạo hàng tá những cặp khoá ngẫu nhiên.

Tìm Account

Press </> button to view full source
import { PublicKey, SystemProgram } from "@solana/web3.js";

(async () => {
 let basePubkey = new PublicKey(
  "G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY"
 );
 let seed = "robot001";
 let programId = SystemProgram.programId;

 console.log(
  `${(
   await PublicKey.createWithSeed(basePubkey, seed, programId)
  ).toBase58()}`
 );
})();
use solana_program::pubkey::Pubkey;
use solana_sdk::signature::{Keypair, Signer};

fn main() {
  let base_pubkey = Keypair::new().pubkey();
  let seed = "robot001";
  let program_id = solana_program::system_program::id();

  let derived_pubkey = Pubkey::create_with_seed(&base_pubkey, seed, &program_id).unwrap();

  println!("account pubkey: {:?}", derived_pubkey);
}

Tạo Account

Press </> button to view full source
import {
 PublicKey,
 SystemProgram,
 Connection,
 clusterApiUrl,
 Transaction,
 Keypair,
 sendAndConfirmTransaction,
 LAMPORTS_PER_SOL,
} from "@solana/web3.js";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const base = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 let basePubkey = base.publicKey;
 let seed = "robot001";
 let programId = SystemProgram.programId;

 let derived = await PublicKey.createWithSeed(basePubkey, seed, programId);

 const tx = new Transaction().add(
  SystemProgram.createAccountWithSeed({
   fromPubkey: feePayer.publicKey, // funder
   newAccountPubkey: derived,
   basePubkey: basePubkey,
   seed: seed,
   lamports: 1e8, // 0.1 SOL
   space: 0,
   programId: programId,
  })
 );

 console.log(
  `txhash: ${await sendAndConfirmTransaction(connection, tx, [
   feePayer,
   base,
  ])}`
 );
})();
use solana_client::rpc_client::RpcClient;
use solana_program::pubkey::Pubkey;
use solana_program::system_instruction;
use solana_sdk::commitment_config::CommitmentConfig;
use solana_sdk::native_token::LAMPORTS_PER_SOL;
use solana_sdk::signature::{Keypair, Signer};

fn main() {
  let rpc_url = String::from("https://api.devnet.solana.com");
  let connection = RpcClient::new_with_commitment(rpc_url, CommitmentConfig::confirmed());

  let fee_payer_keypair = Keypair::new();
  let fee_payer_pubkey = Signer::pubkey(&fee_payer_keypair);

  let base_keypair = Keypair::new();
  let base_pubkey = Signer::pubkey(&base_keypair);

  let seed = "robot001";
  let program_id = solana_program::system_program::id();

  let derived_pubkey = Pubkey::create_with_seed(&base_pubkey, seed, &program_id).unwrap();

  match connection.request_airdrop(&fee_payer_pubkey, LAMPORTS_PER_SOL) {
    Ok(sig) => loop {
      if let Ok(confirmed) = connection.confirm_transaction(&sig) {
        if confirmed {
          println!("Transaction: {} Status: {}", sig, confirmed);
          break;
        }
      }
    },
    Err(_) => println!("Error requesting airdrop"),
  };

  let ix = system_instruction::create_account_with_seed(
    &fee_payer_pubkey,
    &derived_pubkey,
    &base_pubkey,
    seed,
    LAMPORTS_PER_SOL / 10,
    0,
    &program_id,
  );

  let (recent_blockhash, _) = connection.get_recent_blockhash().unwrap();

  let tx = solana_sdk::transaction::Transaction::new_signed_with_payer(
    &[ix],
    Some(&fee_payer_pubkey),
    &[&fee_payer_keypair, &base_keypair],
    recent_blockhash,
  );

  match connection.send_and_confirm_transaction(&tx) {
    Ok(sig) => loop {
      if let Ok(confirmed) = connection.confirm_transaction(&sig) {
        if confirmed {
          println!("Transaction: {} Status: {}", sig, confirmed);
          break;
        }
      }
    },
    Err(_) => println!("Error creating account with seed"),
  };
}

Chuyển lamports

Press </> button to view full source
import {
 PublicKey,
 SystemProgram,
 Connection,
 clusterApiUrl,
 Transaction,
 Keypair,
 sendAndConfirmTransaction,
 LAMPORTS_PER_SOL,
} from "@solana/web3.js";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // 5YNmS1R9nNSCDzb5a7mMJ1dwK9uHeAAF4CmPEwKgVWr8
 const feePayer = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "588FU4PktJWfGfxtzpAAXywSNt74AvtroVzGfKkVN1LwRuvHwKGr851uH8czM5qm4iqLbs1kKoMKtMJG4ATR7Ld2"
  )
 );

 // G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY
 const base = Keypair.fromSecretKey(
  bs58.decode(
   "4NMwxzmYj2uvHuq8xoqhY8RXg63KSVJM1DXkpbmkUY7YQWuoyQgFnnzn6yo3CMnqZasnNPNuAT2TLwQsCaKkUddp"
  )
 );

 let basePubkey = base.publicKey;
 let seed = "robot001";
 let programId = SystemProgram.programId;

 let derived = await PublicKey.createWithSeed(basePubkey, seed, programId);

 const tx = new Transaction().add(
  SystemProgram.transfer({
   fromPubkey: derived,
   basePubkey: basePubkey,
   toPubkey: Keypair.generate().publicKey, // create a random receiver
   lamports: 0.01 * LAMPORTS_PER_SOL,
   seed: seed,
   programId: programId,
  })
 );

 console.log(
  `txhash: ${await sendAndConfirmTransaction(connection, tx, [
   feePayer,
   base,
  ])}`
 );
})();

TIP

Chỉ khi account được sở hữu bởi System Program mới có thể chuyển lamports thông qua System Program.

Cách tạo PDAs

Program derived address(PDA)open in new window giống như một địa chỉ bình thường với vài điểm khác biệt như sau:

 1. Nằm ngoài đường cong ed25519
 2. Sử dụng program để ký thay vì khoá riêng tư

Lưu ý: PDA có thể được tạo bởi Program. Địa chỉ của PDA có thể được tạo ở phí người dùng.

TIP

Mặc dù PDA có thể được suy ra bằng program_id, nó không có nghĩa là PDA phải được sở hữu bởi cùng một Program. (Ví dụ, bạn có thể khởi tạo một PDA như là một Token Account và được kiểm soát bởi Token Program)

Sinh ra một PDA

findProgramAddress sẽ nhận một byte phụ ở cuối seed và được gọi là bump. Bump bắt đầu từ 255 và kết thúc ở 0. Giá trị bump đầu tiên khiến cho địa chỉ PDA nằm ngoài đường cong ed25519 sẽ được chấp nhận. Như vậy, bạn sẽ luôn thu được kết qua giống nhau nếu truyền vào cùng một program_idseed.

import { PublicKey } from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const programId = new PublicKey(
  "G1DCNUQTSGHehwdLCAmRyAG8hf51eCHrLNUqkgGKYASj"
 );

 let [pda, bump] = await PublicKey.findProgramAddress(
  [Buffer.from("test")],
  programId
 );
 console.log(`bump: ${bump}, pubkey: ${pda.toBase58()}`);
 // you will find the result is different from `createProgramAddress`.
 // It is expected because the real seed we used to calculate is ["test" + bump]
})();
use solana_program::pubkey::Pubkey;
use std::str::FromStr;

fn main() {
  let program_id = Pubkey::from_str("G1DCNUQTSGHehwdLCAmRyAG8hf51eCHrLNUqkgGKYASj").unwrap();

  let (pda, bump_seed) = Pubkey::find_program_address(&[b"test"], &program_id);
  println!("pda: {}, bump: {}", pda, bump_seed);
}

Tạo một PDA

Bên dưới là một ví dụ Program tạo ra và sở hữu một PDA Account và một ví dụ truy vấn Program từ người dùng.

Program

Ví dụ bên dưới thể hiện một chỉ thị đơn system_instruction::create_account dùng để tạo một PDA Account với dung sai là space và phí thuê là rent_lamports. Chi thị được ký bằng PDA thông qua hàm invoke_signed tương tự như đã trình bày bên trên.

Press </> button to view full source
use solana_program::{
  account_info::next_account_info, account_info::AccountInfo, entrypoint,
  entrypoint::ProgramResult, program::invoke_signed, pubkey::Pubkey, system_instruction, sysvar::{rent::Rent, Sysvar}
};

entrypoint!(process_instruction);

fn process_instruction(
  program_id: &Pubkey,
  accounts: &[AccountInfo], 
  instruction_data: &[u8],
) -> ProgramResult {
  let account_info_iter = &mut accounts.iter();

  let payer_account_info = next_account_info(account_info_iter)?;
  let pda_account_info = next_account_info(account_info_iter)?;
  let rent_sysvar_account_info = &Rent::from_account_info(next_account_info(account_info_iter)?)?;

  // find space and minimum rent required for account
  let space = instruction_data[0];
  let bump = instruction_data[1];
  let rent_lamports = rent_sysvar_account_info.minimum_balance(space.into());

  invoke_signed(
    &system_instruction::create_account(
      &payer_account_info.key,
      &pda_account_info.key,
      rent_lamports,
      space.into(),
      program_id
    ),
    &[
      payer_account_info.clone(),
      pda_account_info.clone()
    ],
    &[&[&payer_account_info.key.as_ref(), &[bump]]]
  )?;

  Ok(())
}

Người dùng

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 Keypair,
 Transaction,
 SystemProgram,
 PublicKey,
 TransactionInstruction,
 LAMPORTS_PER_SOL,
 SYSVAR_RENT_PUBKEY,
} from "@solana/web3.js";

(async () => {
 // program id
 const programId = new PublicKey(
  "7ZP42kRwUQ2zgbqXoaXzAFaiQnDyp6swNktTSv8mNQGN"
 );

 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // setup fee payer
 const feePayer = Keypair.generate();
 const feePayerAirdropSignature = await connection.requestAirdrop(
  feePayer.publicKey,
  LAMPORTS_PER_SOL
 );
 await connection.confirmTransaction(feePayerAirdropSignature);

 // setup pda
 let [pda, bump] = await PublicKey.findProgramAddress(
  [feePayer.publicKey.toBuffer()],
  programId
 );
 console.log(`bump: ${bump}, pubkey: ${pda.toBase58()}`);

 const data_size = 0;

 let tx = new Transaction().add(
  new TransactionInstruction({
   keys: [
    {
     pubkey: feePayer.publicKey,
     isSigner: true,
     isWritable: true,
    },
    {
     pubkey: pda,
     isSigner: false,
     isWritable: true,
    },
    {
     pubkey: SYSVAR_RENT_PUBKEY,
     isSigner: false,
     isWritable: false,
    },
    {
     pubkey: SystemProgram.programId,
     isSigner: false,
     isWritable: false,
    },
   ],
   data: Buffer.from(new Uint8Array([data_size, bump])),
   programId: programId,
  })
 );

 console.log(`txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [feePayer])}`);
})();

Làm thế nào để ký bằng PDA

PDA duy nhất chỉ có thể dược ký bằng Program. Bên dưới là một Program ví dụ của việc ký bằng PDA và truy vấn program đó từ người dùng.

Program

Ví dụ bên dưới trình bày một chỉ thị đơn dùng để chuyển SOL từ PDA với seed là escrow đến một account được truyền vào. invoke_signed được dùng để PDA ký.

Press </> button to view full source
use solana_program::{
  account_info::next_account_info, account_info::AccountInfo, entrypoint,
  entrypoint::ProgramResult, program::invoke_signed, pubkey::Pubkey, system_instruction,
};

entrypoint!(process_instruction);

fn process_instruction(
  _program_id: &Pubkey,
  accounts: &[AccountInfo],
  instruction_data: &[u8],
) -> ProgramResult {
  let account_info_iter = &mut accounts.iter();

  let pda_account_info = next_account_info(account_info_iter)?;
  let to_account_info = next_account_info(account_info_iter)?;
  let system_program_account_info = next_account_info(account_info_iter)?;

  // pass bump seed for saving compute budget
  let bump_seed = instruction_data[0];

  invoke_signed(
    &system_instruction::transfer(
      &pda_account_info.key,
      &to_account_info.key,
      100_000_000, // 0.1 SOL
    ),
    &[
      pda_account_info.clone(),
      to_account_info.clone(),
      system_program_account_info.clone(),
    ],
    &[&[b"escrow", &[bump_seed]]],
  )?;

  Ok(())
}

Người dùng

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 Keypair,
 Transaction,
 SystemProgram,
 PublicKey,
 TransactionInstruction,
 LAMPORTS_PER_SOL,
} from "@solana/web3.js";
import * as bs58 from "bs58";

(async () => {
 // program id
 const programId = new PublicKey(
  "4wQC2yuVt4rbcPeYLK8WngqbYLg7UAahVjRFrK3NBjP6"
 );

 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // setup fee payer
 const feePayer = Keypair.generate();
 const feePayerAirdropSignature = await connection.requestAirdrop(
  feePayer.publicKey,
  LAMPORTS_PER_SOL
 );
 await connection.confirmTransaction(feePayerAirdropSignature);

 // setup pda
 let [pda, bump] = await PublicKey.findProgramAddress(
  [Buffer.from("escrow")],
  programId
 );
 console.log(`bump: ${bump}, pubkey: ${pda.toBase58()}`);

 // require 1 SOL for the transfering in the program
 const pdaAirdropSignature = await connection.requestAirdrop(
  pda,
  LAMPORTS_PER_SOL
 );
 await connection.confirmTransaction(pdaAirdropSignature);

 // create a random `to`
 const to = Keypair.generate();
 console.log(`receiver: ${to.publicKey.toBase58()}`);

 let tx = new Transaction().add(
  new TransactionInstruction({
   keys: [
    {
     pubkey: pda,
     // Leave `false` here although we need a pda as a signer.
     // It will be escalated on program if we use invoke_signed.
     isSigner: false,
     isWritable: true,
    },
    {
     pubkey: to.publicKey,
     isSigner: false,
     isWritable: true,
    },
    {
     pubkey: SystemProgram.programId,
     isSigner: false,
     isWritable: false,
    },
   ],
   data: Buffer.from(new Uint8Array([bump])),
   programId: programId,
  })
 );

 console.log(`txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [feePayer])}`);
})();

Làm thế nào để truy vấn các account của một program

Để truy vấn tất cả các account được sở hữu bởi một program, tham khảo phần hướng dẫn để hiểu về hàm getProgramAccounts và tham số của nó.

import { clusterApiUrl, Connection, PublicKey } from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const MY_PROGRAM_ID = new PublicKey(
  "6a2GdmttJdanBkoHt7f4Kon4hfadx4UTUgJeRkCaiL3U"
 );
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 const accounts = await connection.getProgramAccounts(MY_PROGRAM_ID);

 console.log(`Accounts for program ${MY_PROGRAM_ID}: `);
 console.log(accounts);

 /*
 // Output

 Accounts for program 6a2GdmttJdanBkoHt7f4Kon4hfadx4UTUgJeRkCaiL3U: 
 [
  {
   account: {
    data: <Buffer 60 06 66 ca 2c 1d c7 85 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 fc>,
    executable: false,
    lamports: 1064880,
    owner: [PublicKey],
    rentEpoch: 228
   },
   pubkey: PublicKey {
    _bn: <BN: 82fc5b91154dc5c840cb464ba6a89212d0fd789367c0a1488fb1941d78f9727a>
   }
  },
  {
   account: {
    data: <Buffer 60 06 66 ca 2c 1d c7 85 03 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 fd>,
    executable: false,
    lamports: 1064880,
    owner: [PublicKey],
    rentEpoch: 229
   },
   pubkey: PublicKey {
    _bn: <BN: 404dc1fe368cf194f20cf3c681a071c61893ced98f65cda12ba5a147e984e669>
   }
  }
 ]
 */
})();
use solana_client::rpc_client::RpcClient;
use solana_program::pubkey::Pubkey;
use solana_sdk::commitment_config::CommitmentConfig;
use std::str::FromStr;

fn main() {
  let rpc_url = String::from("https://api.devnet.solana.com");
  let connection = RpcClient::new_with_commitment(rpc_url, CommitmentConfig::confirmed());

  let program_id = Pubkey::from_str("6a2GdmttJdanBkoHt7f4Kon4hfadx4UTUgJeRkCaiL3U").unwrap();
  let accounts = connection.get_program_accounts(&program_id).unwrap();

  println!("accounts for {}, {:?}", program_id, accounts);
}
curl https://api.devnet.solana.com -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '
 {"jsonrpc":"2.0", "id":1, "method":"getProgramAccounts", "params":["6a2GdmttJdanBkoHt7f4Kon4hfadx4UTUgJeRkCaiL3U"]}
'

# Output
# {"jsonrpc":"2.0","result":[{"account":{"data":"fe2kiXpgfrjWQjCPX3n5MB339Ayqav75ej","executable":false,"lamports":1064880,"owner":"6a2GdmttJdanBkoHt7f4Kon4hfadx4UTUgJeRkCaiL3U","rentEpoch":228},"pubkey":"9pKBrUtJU9GNmct6T2BQtiKqvubtjS9D2if2bm1P8TQd"},{"account":{"data":"fe2kiXpgfrjVs7hiZJNVFsbJUuhXhFx3pQ","executable":false,"lamports":1064880,"owner":"6a2GdmttJdanBkoHt7f4Kon4hfadx4UTUgJeRkCaiL3U","rentEpoch":229},"pubkey":"5L1rztbopmgGMWPKb2efoGyhGnrBJm6K53Hf9S4nxdHr"}],"id":1}

Làm thế nào để đóng account

Bạn có thể đóng một account (xoá hết dữ liệu bên trong) bằng cách rút toàn bộ SOL bên trong account đó. (Tham khảo phí thuêopen in new window để hiểu rõ)

Program

Press </> button to view full source
use solana_program::{
  account_info::next_account_info, account_info::AccountInfo, entrypoint,
  entrypoint::ProgramResult, pubkey::Pubkey,
};

entrypoint!(process_instruction);

fn process_instruction(
  _program_id: &Pubkey,
  accounts: &[AccountInfo],
  _instruction_data: &[u8],
) -> ProgramResult {
  let account_info_iter = &mut accounts.iter();

  let source_account_info = next_account_info(account_info_iter)?;
  let dest_account_info = next_account_info(account_info_iter)?;

  let dest_starting_lamports = dest_account_info.lamports();
  **dest_account_info.lamports.borrow_mut() = dest_starting_lamports
    .checked_add(source_account_info.lamports())
    .unwrap();
  **source_account_info.lamports.borrow_mut() = 0;

  let mut source_data = source_account_info.data.borrow_mut();
  source_data.fill(0);

  Ok(())
}

Người dùng

Press </> button to view full source
import {
 Keypair,
 Connection,
 Transaction,
 SystemProgram,
 TransactionInstruction,
 PublicKey,
 clusterApiUrl,
 LAMPORTS_PER_SOL,
} from "@solana/web3.js";

(async function () {
 // connection
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // setup fee payer
 const feePayer = Keypair.generate();
 const feePayerAirdropSignature = await connection.requestAirdrop(
  feePayer.publicKey,
  LAMPORTS_PER_SOL
 );
 await connection.confirmTransaction(feePayerAirdropSignature);

 // remember to deploy your program first
 const programId = new PublicKey(
  "An47uBJ8kY7hzKPzDyRoFSsDHkZFY9vkfUGpTViWqLFz"
 );

 // 1. create an account to your program
 let newAccountKeypair = Keypair.generate();
 console.log(`new account: ${newAccountKeypair.publicKey.toBase58()}`);

 let createNewAccountTx = new Transaction().add(
  SystemProgram.createAccount({
   fromPubkey: feePayer.publicKey,
   newAccountPubkey: newAccountKeypair.publicKey,
   lamports: 1e8, // 0.1 SOL
   space: 10, // a random value
   programId: programId,
  })
 );
 console.log(
  `create account txhash: ${await connection.sendTransaction(
   createNewAccountTx,
   [feePayer, newAccountKeypair]
  )}`
 );

 // 2. close your account
 let closeAccountTx = new Transaction().add(
  new TransactionInstruction({
   keys: [
    {
     pubkey: newAccountKeypair.publicKey,
     isSigner: false,
     isWritable: true,
    },
    {
     pubkey: feePayer.publicKey,
     isSigner: false,
     isWritable: true,
    },
   ],
   programId: programId,
  })
 );
 console.log(
  `close account txhash: ${await connection.sendTransaction(closeAccountTx, [
   feePayer,
  ])}`
 );
})();

Làm thế nào để truy vấn số dư của một account

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 PublicKey,
 LAMPORTS_PER_SOL,
} from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 let wallet = new PublicKey("G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY");
 console.log(
  `${(await connection.getBalance(wallet)) / LAMPORTS_PER_SOL} SOL`
 );
})();
use solana_client::rpc_client::RpcClient;
use solana_program::native_token::LAMPORTS_PER_SOL;
use solana_program::pubkey::Pubkey;
use solana_sdk::commitment_config::CommitmentConfig;
use std::str::FromStr;

fn main() {
  let rpc_url = String::from("https://api.devnet.solana.com");
  let connection = RpcClient::new_with_commitment(rpc_url, CommitmentConfig::confirmed());

  let wallet = Pubkey::from_str("G2FAbFQPFa5qKXCetoFZQEvF9BVvCKbvUZvodpVidnoY").unwrap();
  let balance = connection.get_balance(&wallet).unwrap();

  println!(
    "The account {}, has {} SOL ",
    wallet,
    balance / LAMPORTS_PER_SOL
  );
}
from solders.keypair import Keypair
from solana.rpc.api import Client

client = Client("https://api.devnet.solana.com")

key_pair = Keypair()
public_key = key_pair.pubkey()

print(client.get_balance(public_key))
// clang++ get_balance.cpp -o get_balance -std=c++17 -lssl -lcrypto -lsodium

#include "solana.hpp"

using namespace many::solana;

int main() {
 Connection connection("https://api.devnet.solana.com");

 auto key_pair = Keypair::generate();

 auto public_key = key_pair.public_key;
 std::cout << "public_key = " << public_key.to_base58() << std::endl;

 uint64_t balance = connection.get_balance(public_key).unwrap();
 std::cout << "balance = " << balance << std::endl;

 return 0;
}

TIP

Nếu bạn muốn đọc số dư token, bạn sẽ cần biết địa chỉ của token account. Tham khảo Token References để hiểu rõ.

Last Updated:
Contributors: Partially Sorted, tuphan-dn