Xây dựng Program

Làm thế nào để chuyển SOL trong một program

Program trên Solana có thể chuyển lamports ừ một account đến một account khác mà không cần đến 'truy vấn thuần' System program. Một luật cơ bản đó là program của bạn có thể chuyển lamports từ bất kỳ account nào mà nó sở hữu đến gần như hầu hết các account khác.

Tuy nhiên, account nhận không được là account sở hữu bởi chương chình đó.

/// Transfers lamports from one account (must be program owned)
/// to another account. The recipient can by any account
fn transfer_service_fee_lamports(
  from_account: &AccountInfo,
  to_account: &AccountInfo,
  amount_of_lamports: u64,
) -> ProgramResult {
  // Does the from account have enough lamports to transfer?
  if **from_account.try_borrow_lamports()? < amount_of_lamports {
    return Err(CustomError::InsufficientFundsForTransaction.into());
  }
  // Debit from_account and credit to_account
  **from_account.try_borrow_mut_lamports()? -= amount_of_lamports;
  **to_account.try_borrow_mut_lamports()? += amount_of_lamports;
  Ok(())
}

/// Primary function handler associated with instruction sent
/// to your program
fn instruction_handler(accounts: &[AccountInfo]) -> ProgramResult {
  // Get the 'from' and 'to' accounts
  let account_info_iter = &mut accounts.iter();
  let from_account = next_account_info(account_info_iter)?;
  let to_service_account = next_account_info(account_info_iter)?;

  // Extract a service 'fee' of 5 lamports for performing this instruction
  transfer_service_fee_lamports(from_account, to_service_account, 5u64)?;

  // Perform the primary instruction
  // ... etc.

  Ok(())
}

Làm thế nào để lấy thời gian trong một program

Đọc thời gian có thể được hoàn thành bằng 2 cách:

 1. Truyền SYSVAR_CLOCK_PUBKEY và trong chỉ thị.
 2. Truy cập trực thiếp vào Clock bên trong chi thị.

Cả hai cách đều hoạt động tốt, vì một vài program cũ vẫn còn dùng SYSVAR_CLOCK_PUBKEY như một account truyền vào trong chỉ thị.

Truyền Clock như là một account trong chỉ thị

Giả sử chúng ta khởi tạo một chỉ thị nhận vào một account để khởi tạo và địa chỉ sysvar

Press </> button to view full source
use borsh::{BorshDeserialize, BorshSerialize};
use solana_program::{
  account_info::{next_account_info, AccountInfo},
  clock::Clock,
  entrypoint,
  entrypoint::ProgramResult,
  msg,
  pubkey::Pubkey,
  sysvar::Sysvar,
};

entrypoint!(process_instruction);

#[derive(BorshSerialize, BorshDeserialize, Debug)]
pub struct HelloState {
  is_initialized: bool,
}

// Accounts required
/// 1. [signer, writable] Payer
/// 2. [writable] Hello state account
/// 3. [] Clock sys var
pub fn process_instruction(
  _program_id: &Pubkey,
  accounts: &[AccountInfo],
  _instruction_data: &[u8],
) -> ProgramResult {
  let accounts_iter = &mut accounts.iter();
  // Payer account
  let _payer_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // Hello state account
  let hello_state_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // Clock sysvar
  let sysvar_clock_pubkey = next_account_info(accounts_iter)?;

  let mut hello_state = HelloState::try_from_slice(&hello_state_account.data.borrow())?;
  hello_state.is_initialized = true;
  hello_state.serialize(&mut &mut hello_state_account.data.borrow_mut()[..])?;
  msg!("Account initialized :)");

  // Type casting [AccountInfo] to [Clock]
  let clock = Clock::from_account_info(&sysvar_clock_pubkey)?;
  // Getting timestamp
  let current_timestamp = clock.unix_timestamp;
  msg!("Current Timestamp: {}", current_timestamp);

  Ok(())
}

Bây giờ, chúng ta truyền địa chỉ clock của sysvar thông qua đoạn mã ở phía người dùng

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 Keypair,
 LAMPORTS_PER_SOL,
 PublicKey,
 SystemProgram,
 SYSVAR_CLOCK_PUBKEY,
 Transaction,
 TransactionInstruction,
} from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const programId = new PublicKey(
  "77ezihTV6mTh2Uf3ggwbYF2NyGJJ5HHah1GrdowWJVD3"
 );

 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // Airdropping 1 SOL
 const feePayer = Keypair.generate();
 await connection.confirmTransaction(
  await connection.requestAirdrop(feePayer.publicKey, LAMPORTS_PER_SOL)
 );

 // Hello state account
 const helloAccount = Keypair.generate();

 const accountSpace = 1; // because there exists just one boolean variable
 const rentRequired = await connection.getMinimumBalanceForRentExemption(
  accountSpace
 );

 // Allocating space for hello state account
 const allocateHelloAccountIx = SystemProgram.createAccount({
  fromPubkey: feePayer.publicKey,
  lamports: rentRequired,
  newAccountPubkey: helloAccount.publicKey,
  programId: programId,
  space: accountSpace,
 });

 // Passing Clock Sys Var
 const passClockIx = new TransactionInstruction({
  programId: programId,
  keys: [
   {
    isSigner: true,
    isWritable: true,
    pubkey: feePayer.publicKey,
   },
   {
    isSigner: false,
    isWritable: true,
    pubkey: helloAccount.publicKey,
   },
   {
    isSigner: false,
    isWritable: false,
    pubkey: SYSVAR_CLOCK_PUBKEY,
   },
  ],
 });

 const transaction = new Transaction();
 transaction.add(allocateHelloAccountIx, passClockIx);

 const txHash = await connection.sendTransaction(transaction, [
  feePayer,
  helloAccount,
 ]);

 console.log(`Transaction succeeded. TxHash: ${txHash}`);
})();

Truy cập Clock trực tiếp bên trong chỉ thị

Giả sử chúng ta tạo ra một chỉ thị tương tự như trên nhưng sẽ không truyền vào SYSVAR_CLOCK_PUBKEY từ phía người dùng.

Press </> button to view full source
use borsh::{BorshDeserialize, BorshSerialize};
use solana_program::{
  account_info::{next_account_info, AccountInfo},
  clock::Clock,
  entrypoint,
  entrypoint::ProgramResult,
  msg,
  pubkey::Pubkey,
  sysvar::Sysvar,
};

entrypoint!(process_instruction);

#[derive(BorshSerialize, BorshDeserialize, Debug)]
pub struct HelloState {
  is_initialized: bool,
}

// Accounts required
/// 1. [signer, writable] Payer
/// 2. [writable] Hello state account
pub fn process_instruction(
  _program_id: &Pubkey,
  accounts: &[AccountInfo],
  _instruction_data: &[u8],
) -> ProgramResult {
  let accounts_iter = &mut accounts.iter();
  // Payer account
  let _payer_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // Hello state account
  let hello_state_account = next_account_info(accounts_iter)?;

  // Getting clock directly
  let clock = Clock::get()?;

  let mut hello_state = HelloState::try_from_slice(&hello_state_account.data.borrow())?;
  hello_state.is_initialized = true;
  hello_state.serialize(&mut &mut hello_state_account.data.borrow_mut()[..])?;
  msg!("Account initialized :)");

  // Getting timestamp
  let current_timestamp = clock.unix_timestamp;
  msg!("Current Timestamp: {}", current_timestamp);

  Ok(())
}

Chỉ thị ở phía người dùng giờ chỉ cần truyền duy nhất trạng thái và account chịu phí.

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 Keypair,
 LAMPORTS_PER_SOL,
 PublicKey,
 SystemProgram,
 Transaction,
 TransactionInstruction,
} from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const programId = new PublicKey(
  "4ZEdbCtb5UyCSiAMHV5eSHfyjq3QwbG3yXb6oHD7RYjk"
 );

 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // Airdropping 1 SOL
 const feePayer = Keypair.generate();
 await connection.confirmTransaction(
  await connection.requestAirdrop(feePayer.publicKey, LAMPORTS_PER_SOL)
 );

 // Hello state account
 const helloAccount = Keypair.generate();

 const accountSpace = 1; // because there exists just one boolean variable
 const rentRequired = await connection.getMinimumBalanceForRentExemption(
  accountSpace
 );

 // Allocating space for hello state account
 const allocateHelloAccountIx = SystemProgram.createAccount({
  fromPubkey: feePayer.publicKey,
  lamports: rentRequired,
  newAccountPubkey: helloAccount.publicKey,
  programId: programId,
  space: accountSpace,
 });

 const initIx = new TransactionInstruction({
  programId: programId,
  keys: [
   {
    isSigner: true,
    isWritable: true,
    pubkey: feePayer.publicKey,
   },
   {
    isSigner: false,
    isWritable: true,
    pubkey: helloAccount.publicKey,
   },
  ],
 });

 const transaction = new Transaction();
 transaction.add(allocateHelloAccountIx, initIx);

 const txHash = await connection.sendTransaction(transaction, [
  feePayer,
  helloAccount,
 ]);

 console.log(`Transaction succeeded. TxHash: ${txHash}`);
})();

Làm thế nào để thay đổi kích thước account

Bạn có thể thay đổi kích thước của một account sở hữu bởi program với hàm realloc. realloc có thể thay đổi kích cỡ của account lên đến 10KB. Khi sử dụng realloc để tăng kích thước của một account, bạn phải chuyển thêm lamports vào cọc để giữ cho account được miễn phí thuê.

Press </> button to view full source
use {
 crate::{
   instruction::WhitelistInstruction,
   state::WhiteListData,
 },
 borsh::{BorshDeserialize, BorshSerialize},
 solana_program::{
   account_info::{next_account_info, AccountInfo},
   entrypoint::ProgramResult,
   msg,
   program::invoke_signed,
   program::invoke,
   program_error::ProgramError,
   pubkey::Pubkey,
   sysvar::Sysvar,
   sysvar::rent::Rent,
   system_instruction,
 },
 std::convert::TryInto,
};

pub fn process_instruction(
 _program_id: &Pubkey,
 accounts: &[AccountInfo],
 input: &[u8],
) -> ProgramResult {
 // Length = BOOL + VEC + Pubkey * n (n = number of keys)
 const INITIAL_ACCOUNT_LEN: usize = 1 + 4 + 0 ;
 msg!("input: {:?}", input);

 let instruction = WhitelistInstruction::try_from_slice(input)?;

 let accounts_iter = &mut accounts.iter();

 let funding_account = next_account_info(accounts_iter)?;
 let pda_account = next_account_info(accounts_iter)?;
 let system_program = next_account_info(accounts_iter)?;

 match instruction {
  WhitelistInstruction::Initialize => {
   msg!("Initialize");

   let (pda, pda_bump) = Pubkey::find_program_address(
     &[
      b"customaddress",
      &funding_account.key.to_bytes(),
     ],
     _program_id,
   );

   let signers_seeds: &[&[u8]; 3] = &[
     b"customaddress",
     &funding_account.key.to_bytes(),
     &[pda_bump],
   ];
   
   if pda.ne(&pda_account.key) {
     return Err(ProgramError::InvalidAccountData);
   }

   let lamports_required = Rent::get()?.minimum_balance(INITIAL_ACCOUNT_LEN);
   let create_pda_account_ix = system_instruction::create_account(
     &funding_account.key,
     &pda_account.key,
     lamports_required,
     INITIAL_ACCOUNT_LEN.try_into().unwrap(),
     &_program_id,
   );

   invoke_signed(
     &create_pda_account_ix,
     &[
       funding_account.clone(),
       pda_account.clone(),
       system_program.clone(),
     ],
     &[signers_seeds],
   )?;
   
   let mut pda_account_state = WhiteListData::try_from_slice(&pda_account.data.borrow())?;

   pda_account_state.is_initialized = true;
   pda_account_state.white_list = Vec::new();
   pda_account_state.serialize(&mut &mut pda_account.data.borrow_mut()[..])?;
   Ok(())
  }
  WhitelistInstruction::AddKey { key } => {
   msg!("AddKey");

   let mut pda_account_state = WhiteListData::try_from_slice(&pda_account.data.borrow())?;
   
   if !pda_account_state.is_initialized {
     return Err(ProgramError::InvalidAccountData);
   }

   let new_size = pda_account.data.borrow().len() + 32;

   let rent = Rent::get()?;
   let new_minimum_balance = rent.minimum_balance(new_size);
   
   let lamports_diff = new_minimum_balance.saturating_sub(pda_account.lamports());
   invoke(
     &system_instruction::transfer(funding_account.key, pda_account.key, lamports_diff),
     &[
       funding_account.clone(),
       pda_account.clone(),
       system_program.clone(),
     ],
   )?;

   pda_account.realloc(new_size, false)?;

   pda_account_state.white_list.push(key);
   pda_account_state.serialize(&mut &mut pda_account.data.borrow_mut()[..])?;

   Ok(())
  }
 }
}

Làm thế nào để gọi giữa các program (Cross Program Invocation - CPI)

Một CPI hiểu đơn giản là gọi chỉ thị của một program từ một program khác. Một ví dụ kinh điển là hàm swap trong Uniswap. Chương trình UniswapV2Router, là chương trình xử lý luận lý cho quá trình hoán đổi các loại token, sẽ gọi qua chương trình ERC20 để thực hiện chức năng chuyển token từ đó hoán đổi các token với nhau. Tương tự vậy, chúng ta muốn có thể gọi chỉ thị của một program cho nhiều mục đích khác nhau.

CÙng nhau xem qua ví dụ đầu tiên về chỉ thị transfer của SPL Token Program. Những account cần thiết chúng ta cần truyền vào sẽ là:

 1. Token Account nguồn (Account mà chúng ta đang giữ token)
 2. Token Account đích (Account chúng ta muốn chuyển token tới)
 3. Chủ sở hữu Token Account nguồn (Địa chỉ ví của chúng ta và sẽ dùng để ký)
Press </> button to view full source
use solana_program::{
  account_info::{next_account_info, AccountInfo},
  entrypoint,
  entrypoint::ProgramResult,
  msg,
  program::invoke,
  program_error::ProgramError,
  pubkey::Pubkey,
};
use spl_token::instruction::transfer;

entrypoint!(process_instruction);

// Accounts required
/// 1. [writable] Source Token Account
/// 2. [writable] Destination Token Account
/// 3. [signer] Source Token Account holder's PubKey
/// 4. [] Token Program
pub fn process_instruction(
  _program_id: &Pubkey,
  accounts: &[AccountInfo],
  instruction_data: &[u8],
) -> ProgramResult {
  let accounts_iter = &mut accounts.iter();

  // Accounts required for token transfer

  // 1. Token account we hold
  let source_token_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // 2. Token account to send to
  let destination_token_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // 3. Our wallet address
  let source_token_account_holder = next_account_info(accounts_iter)?;
  // 4. Token Program
  let token_program = next_account_info(accounts_iter)?;

  // Parsing the token transfer amount from instruction data
  // a. Getting the 0th to 8th index of the u8 byte array
  // b. Converting the obtained non zero u8 to a proper u8 (as little endian integers)
  // c. Converting the little endian integers to a u64 number
  let token_transfer_amount = instruction_data
    .get(..8)
    .and_then(|slice| slice.try_into().ok())
    .map(u64::from_le_bytes)
    .ok_or(ProgramError::InvalidAccountData)?;

  msg!(
    "Transferring {} tokens from {} to {}",
    token_transfer_amount,
    source_token_account.key.to_string(),
    destination_token_account.key.to_string()
  );

  // Creating a new TransactionInstruction
  /*
    Internal representation of the instruction's return value (Result<Instruction, ProgramError>)

    Ok(Instruction {
      program_id: *token_program_id, // PASSED FROM USER
      accounts,
      data,
    })
  */

  let transfer_tokens_instruction = transfer(
    &token_program.key,
    &source_token_account.key,
    &destination_token_account.key,
    &source_token_account_holder.key,
    &[&source_token_account_holder.key],
    token_transfer_amount,
  )?;

  let required_accounts_for_transfer = [
    source_token_account.clone(),
    destination_token_account.clone(),
    source_token_account_holder.clone(),
  ];

  // Passing the TransactionInstruction to send
  invoke(
    &transfer_tokens_instruction,
    &required_accounts_for_transfer,
  )?;

  msg!("Transfer successful");

  Ok(())
}

Chỉ thị ở phía người dùng sẽ trông giống như bên dưới. Để biết cách tạo mint và token account, vui òng tham khảo các đoạn mã bên cạnh.

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 Keypair,
 LAMPORTS_PER_SOL,
 PublicKey,
 SystemProgram,
 Transaction,
 TransactionInstruction,
} from "@solana/web3.js";
import {
 AccountLayout,
 MintLayout,
 Token,
 TOKEN_PROGRAM_ID,
 u64,
} from "@solana/spl-token";

import * as BN from "bn.js";

// Users
const PAYER_KEYPAIR = Keypair.generate();
const RECEIVER_PUBKEY = Keypair.generate().publicKey;

// Mint and token accounts
const TOKEN_MINT_ACCOUNT = Keypair.generate();
const SOURCE_TOKEN_ACCOUNT = Keypair.generate();
const DESTINATION_TOKEN_ACCOUNT = Keypair.generate();

// Numbers
const DEFAULT_DECIMALS_COUNT = 9;
const TOKEN_TRANSFER_AMOUNT = 50 * 10 ** DEFAULT_DECIMALS_COUNT;
const TOKEN_TRANSFER_AMOUNT_BUFFER = Buffer.from(
 Uint8Array.of(...new BN(TOKEN_TRANSFER_AMOUNT).toArray("le", 8))
);

(async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");
 const programId = new PublicKey(
  "EfYK91eN3AqTwY1C34W6a33qGAtQ8HJYVhNv7cV4uMZj"
 );

 const mintDataSpace = MintLayout.span;
 const mintRentRequired = await connection.getMinimumBalanceForRentExemption(
  mintDataSpace
 );

 const tokenDataSpace = AccountLayout.span;
 const tokenRentRequired = await connection.getMinimumBalanceForRentExemption(
  tokenDataSpace
 );

 // Airdropping some SOL
 await connection.confirmTransaction(
  await connection.requestAirdrop(PAYER_KEYPAIR.publicKey, LAMPORTS_PER_SOL)
 );

 // Allocating space and rent for mint account
 const createMintAccountIx = SystemProgram.createAccount({
  fromPubkey: PAYER_KEYPAIR.publicKey,
  lamports: mintRentRequired,
  newAccountPubkey: TOKEN_MINT_ACCOUNT.publicKey,
  programId: TOKEN_PROGRAM_ID,
  space: mintDataSpace,
 });

 // Initializing mint with decimals and authority
 const initializeMintIx = Token.createInitMintInstruction(
  TOKEN_PROGRAM_ID,
  TOKEN_MINT_ACCOUNT.publicKey,
  DEFAULT_DECIMALS_COUNT,
  PAYER_KEYPAIR.publicKey, // mintAuthority
  PAYER_KEYPAIR.publicKey // freezeAuthority
 );

 // Allocating space and rent for source token account
 const createSourceTokenAccountIx = SystemProgram.createAccount({
  fromPubkey: PAYER_KEYPAIR.publicKey,
  newAccountPubkey: SOURCE_TOKEN_ACCOUNT.publicKey,
  lamports: tokenRentRequired,
  programId: TOKEN_PROGRAM_ID,
  space: tokenDataSpace,
 });

 // Initializing token account with mint and owner
 const initializeSourceTokenAccountIx = Token.createInitAccountInstruction(
  TOKEN_PROGRAM_ID,
  TOKEN_MINT_ACCOUNT.publicKey,
  SOURCE_TOKEN_ACCOUNT.publicKey,
  PAYER_KEYPAIR.publicKey
 );

 // Minting tokens to the source token account for transferring later to destination account
 const mintTokensIx = Token.createMintToInstruction(
  TOKEN_PROGRAM_ID,
  TOKEN_MINT_ACCOUNT.publicKey,
  SOURCE_TOKEN_ACCOUNT.publicKey,
  PAYER_KEYPAIR.publicKey,
  [PAYER_KEYPAIR],
  TOKEN_TRANSFER_AMOUNT
 );

 // Allocating space and rent for destination token account
 const createDestinationTokenAccountIx = SystemProgram.createAccount({
  fromPubkey: PAYER_KEYPAIR.publicKey,
  newAccountPubkey: DESTINATION_TOKEN_ACCOUNT.publicKey,
  lamports: tokenRentRequired,
  programId: TOKEN_PROGRAM_ID,
  space: tokenDataSpace,
 });

 // Initializing token account with mint and owner
 const initializeDestinationTokenAccountIx =
  Token.createInitAccountInstruction(
   TOKEN_PROGRAM_ID,
   TOKEN_MINT_ACCOUNT.publicKey,
   DESTINATION_TOKEN_ACCOUNT.publicKey,
   RECEIVER_PUBKEY
  );

 // Our program's CPI instruction (transfer)
 const transferTokensIx = new TransactionInstruction({
  programId: programId,
  data: TOKEN_TRANSFER_AMOUNT_BUFFER,
  keys: [
   {
    isSigner: false,
    isWritable: true,
    pubkey: SOURCE_TOKEN_ACCOUNT.publicKey,
   },
   {
    isSigner: false,
    isWritable: true,
    pubkey: DESTINATION_TOKEN_ACCOUNT.publicKey,
   },
   {
    isSigner: true,
    isWritable: true,
    pubkey: PAYER_KEYPAIR.publicKey,
   },
   {
    isSigner: false,
    isWritable: false,
    pubkey: TOKEN_PROGRAM_ID,
   },
  ],
 });

 const transaction = new Transaction();
 // Adding up all the above instructions
 transaction.add(
  createMintAccountIx,
  initializeMintIx,
  createSourceTokenAccountIx,
  initializeSourceTokenAccountIx,
  mintTokensIx,
  createDestinationTokenAccountIx,
  initializeDestinationTokenAccountIx,
  transferTokensIx
 );

 const txHash = await connection.sendTransaction(transaction, [
  PAYER_KEYPAIR,
  TOKEN_MINT_ACCOUNT,
  SOURCE_TOKEN_ACCOUNT,
  DESTINATION_TOKEN_ACCOUNT,
 ]);

 console.log(`Token transfer CPI success: ${txHash}`);
})();

Bây giờ hãy thử cùng nhau xem qua một ví dụ khác với chỉ thị create_account của System Program. Lần này, chúng ta không cần phải truyền token_program như là một account trong hàm invoke. Ngoài ra, bạn vẫn cần phải truyền program_id trong câu chỉ thị dẫn và trong trường hợp này program_id sẽ là địa chỉ System Program, ("11111111111111111111111111111111"). Các account truyền vào sẽ là:

 1. Account chịu phí để trả phí thuê
 2. Account để được tạo
 3. Account cho System Program
Press </> button to view full source
use solana_program::{
  account_info::{next_account_info, AccountInfo},
  entrypoint,
  entrypoint::ProgramResult,
  msg,
  program::invoke,
  program_error::ProgramError,
  pubkey::Pubkey,
  rent::Rent,
  system_instruction::create_account,
  sysvar::Sysvar,
};

entrypoint!(process_instruction);

// Accounts required
/// 1. [signer, writable] Payer Account
/// 2. [signer, writable] General State Account
/// 3. [] System Program
pub fn process_instruction(
  program_id: &Pubkey,
  accounts: &[AccountInfo],
  instruction_data: &[u8],
) -> ProgramResult {
  let accounts_iter = &mut accounts.iter();

  // Accounts required for token transfer

  // 1. Payer account for the state account creation
  let payer_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // 2. Token account we hold
  let general_state_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // 3. System Program
  let system_program = next_account_info(accounts_iter)?;

  msg!(
    "Creating account for {}",
    general_state_account.key.to_string()
  );

  // Parsing the token transfer amount from instruction data
  // a. Getting the 0th to 8th index of the u8 byte array
  // b. Converting the obtained non zero u8 to a proper u8 (as little endian integers)
  // c. Converting the little endian integers to a u64 number
  let account_span = instruction_data
    .get(..8)
    .and_then(|slice| slice.try_into().ok())
    .map(u64::from_le_bytes)
    .ok_or(ProgramError::InvalidAccountData)?;

  let lamports_required = (Rent::get()?).minimum_balance(account_span as usize);

  // Creating a new TransactionInstruction
  /*
    Internal representation of the instruction's return value (Instruction)

    Instruction::new_with_bincode(
      system_program::id(), // NOT PASSED FROM USER
      &SystemInstruction::CreateAccount {
        lamports,
        space,
        owner: *owner,
      },
      account_metas,
    )
  */

  let create_account_instruction = create_account(
    &payer_account.key,
    &general_state_account.key,
    lamports_required,
    account_span,
    program_id,
  );

  let required_accounts_for_create = [
    payer_account.clone(),
    general_state_account.clone(),
    system_program.clone(),
  ];

  // Passing the TransactionInstruction to send (with the issused program_id)
  invoke(&create_account_instruction, &required_accounts_for_create)?;

  msg!("Transfer successful");

  Ok(())
}

Tương tự code ở phía người dùng sẽ giống như sau:

Press </> button to view full source
import { clusterApiUrl, Connection, Keypair } from "@solana/web3.js";
import { LAMPORTS_PER_SOL, PublicKey, SystemProgram } from "@solana/web3.js";
import { Transaction, TransactionInstruction } from "@solana/web3.js";

import * as BN from "bn.js";

// Users
const PAYER_KEYPAIR = Keypair.generate();
const GENERAL_STATE_KEYPAIR = Keypair.generate();

const ACCOUNT_SPACE_BUFFER = Buffer.from(
 Uint8Array.of(...new BN(100).toArray("le", 8))
);

(async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");
 const programId = new PublicKey(
  "DkuQ5wsndkzXfgqDB6Lgf4sDjBi4gkLSak1dM5Mn2RuQ"
 );

 // Airdropping some SOL
 await connection.confirmTransaction(
  await connection.requestAirdrop(PAYER_KEYPAIR.publicKey, LAMPORTS_PER_SOL)
 );

 // Our program's CPI instruction (create_account)
 const createAccountIx = new TransactionInstruction({
  programId: programId,
  data: ACCOUNT_SPACE_BUFFER,
  keys: [
   {
    isSigner: true,
    isWritable: true,
    pubkey: PAYER_KEYPAIR.publicKey,
   },
   {
    isSigner: true,
    isWritable: true,
    pubkey: GENERAL_STATE_KEYPAIR.publicKey,
   },
   {
    isSigner: false,
    isWritable: false,
    pubkey: SystemProgram.programId,
   },
  ],
 });

 const transaction = new Transaction();
 // Adding up all the above instructions
 transaction.add(createAccountIx);

 const txHash = await connection.sendTransaction(transaction, [
  PAYER_KEYPAIR,
  GENERAL_STATE_KEYPAIR,
 ]);

 console.log(`Create Account CPI Success: ${txHash}`);
})();

Làm thế nào để tạo PDA

Một PDA đơn giản là một account sở hữu bởi một program, và không có khoá riêng tư tương ứng. Chữ ký cho account này sẽ được ký bằng tập hợp gồm seeds, bump (để đảm bảo account không nằm trên đường cong ed25519). "Tìm ra" một PDA là khác với "tạo ra" nó. Một người có thể tìm ra PDA bằng Pubkey::find_program_address. Tạo ra PDA lại có nghĩa là khởi tạo vùng nhớ cho account đó và thiết lập các trạng thái cho nó. Một account từ cặp khoá có thể được tạo bên ngoài program, sau đó được truyền lên cho program khởi tạo nó. Không may cho PDA, chúng lại cần được khởi tạo on-chain bởi vì điều hiển nhiên là nó không có khoá riêng tư tương ứng để tạo chữ ký cho nó. Do đó, chúng ta phải sử dụng invoke_signed kèm với seeds của PDA và chữ ký địa chỉ chịu phí để khỏi tạo PDA đó.

Press </> button to view full source
use borsh::{BorshDeserialize, BorshSerialize};
use solana_program::{
  account_info::{next_account_info, AccountInfo},
  entrypoint,
  entrypoint::ProgramResult,
  program::invoke_signed,
  program_error::ProgramError,
  pubkey::Pubkey,
  rent::Rent,
  system_instruction,
  sysvar::Sysvar,
};

entrypoint!(process_instruction);

#[derive(BorshSerialize, BorshDeserialize, Debug)]
pub struct HelloState {
  is_initialized: bool,
}

// Accounts required
/// 1. [signer, writable] Funding account
/// 2. [writable] PDA account
/// 3. [] System Program
pub fn process_instruction(
  program_id: &Pubkey,
  accounts: &[AccountInfo],
  instruction_data: &[u8],
) -> ProgramResult {
  const ACCOUNT_DATA_LEN: usize = 1;

  let accounts_iter = &mut accounts.iter();
  // Getting required accounts
  let funding_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  let pda_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  let system_program = next_account_info(accounts_iter)?;

  // Getting PDA Bump from instruction data
  let (pda_bump, _) = instruction_data
    .split_first()
    .ok_or(ProgramError::InvalidInstructionData)?;

  // Checking if passed PDA and expected PDA are equal
  let signers_seeds: &[&[u8]; 3] = &[
    b"customaddress",
    &funding_account.key.to_bytes(),
    &[*pda_bump],
  ];
  let pda = Pubkey::create_program_address(signers_seeds, program_id)?;

  if pda.ne(&pda_account.key) {
    return Err(ProgramError::InvalidAccountData);
  }

  // Assessing required lamports and creating transaction instruction
  let lamports_required = Rent::get()?.minimum_balance(ACCOUNT_DATA_LEN);
  let create_pda_account_ix = system_instruction::create_account(
    &funding_account.key,
    &pda_account.key,
    lamports_required,
    ACCOUNT_DATA_LEN.try_into().unwrap(),
    &program_id,
  );
  // Invoking the instruction but with PDAs as additional signer
  invoke_signed(
    &create_pda_account_ix,
    &[
      funding_account.clone(),
      pda_account.clone(),
      system_program.clone(),
    ],
    &[signers_seeds],
  )?;

  // Setting state for PDA
  let mut pda_account_state = HelloState::try_from_slice(&pda_account.data.borrow())?;
  pda_account_state.is_initialized = true;
  pda_account_state.serialize(&mut &mut pda_account.data.borrow_mut()[..])?;

  Ok(())
}

Bạn có thể gửi những account cần thiết từ phía người dùng như sau:

Press </> button to view full source
import {
 clusterApiUrl,
 Connection,
 Keypair,
 LAMPORTS_PER_SOL,
 PublicKey,
 SystemProgram,
 Transaction,
 TransactionInstruction,
} from "@solana/web3.js";

const PAYER_KEYPAIR = Keypair.generate();

(async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");
 const programId = new PublicKey(
  "6eW5nnSosr2LpkUGCdznsjRGDhVb26tLmiM1P8RV1QQp"
 );

 // Airdop to Payer
 await connection.confirmTransaction(
  await connection.requestAirdrop(PAYER_KEYPAIR.publicKey, LAMPORTS_PER_SOL)
 );

 const [pda, bump] = await PublicKey.findProgramAddress(
  [Buffer.from("customaddress"), PAYER_KEYPAIR.publicKey.toBuffer()],
  programId
 );

 console.log(`PDA Pubkey: ${pda.toString()}`);

 const createPDAIx = new TransactionInstruction({
  programId: programId,
  data: Buffer.from(Uint8Array.of(bump)),
  keys: [
   {
    isSigner: true,
    isWritable: true,
    pubkey: PAYER_KEYPAIR.publicKey,
   },
   {
    isSigner: false,
    isWritable: true,
    pubkey: pda,
   },
   {
    isSigner: false,
    isWritable: false,
    pubkey: SystemProgram.programId,
   },
  ],
 });

 const transaction = new Transaction();
 transaction.add(createPDAIx);

 const txHash = await connection.sendTransaction(transaction, [PAYER_KEYPAIR]);
 console.log(`Created PDA successfully. Tx Hash: ${txHash}`);
})();

Làm thế nào để đọc Account

Hầu hết tất cả chỉ thị trên Solana có thể yêu cầu tối thiểu 2-3 account, và chúng sẽ được tham chiếu thông qua chỉ thị dựa trên thứ tự được thiết lập sẵn. Công việc sẽ khá đơn giản nếu bạn đọc đã nắm rõ phương thức iter()trong Rust, thay vì tham chiếu tuwngf account bằng chỉ số. Phương thức next_account_info cơ bản sẽ lần lướt rút các account trong mảng các account. Thử quan sát ví dụ bên dưới với một câu chỉ thị đơn giản bao gồm nhiều account và cần được trải ra.

Press </> button to view full source
use borsh::{BorshDeserialize, BorshSerialize};
use solana_program::{
  account_info::{next_account_info, AccountInfo},
  entrypoint,
  entrypoint::ProgramResult,
  pubkey::Pubkey,
};

entrypoint!(process_instruction);

#[derive(BorshSerialize, BorshDeserialize, Debug)]
pub struct HelloState {
  is_initialized: bool,
}

// Accounts required
/// 1. [signer] Payer
/// 2. [writable] Hello state account
/// 3. [] Rent account
/// 4. [] System Program
pub fn process_instruction(
  _program_id: &Pubkey,
  accounts: &[AccountInfo],
  _instruction_data: &[u8],
) -> ProgramResult {
  // Fetching all the accounts as a iterator (facilitating for loops and iterations)
  let accounts_iter = &mut accounts.iter();
  // Payer account
  let payer_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // Hello state account
  let hello_state_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // Rent account
  let rent_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // System Program
  let system_program = next_account_info(accounts_iter)?;

  Ok(())
}

Làm thế nào để kiểm tra account

Bởi vì program trên Solana không lưu giữ trạng thái (stateless), một người tạo program như chúng ta sẽ cần đảm bảo các account truyền lên phải được kiểm tra hợp lệ kỹ càng nhất có thể để tránh các account giả mạo nhằm mục đích khai thác lỗ hổng của program. Những bài kiểm tra cơ bản bạn có thể thực hiện gồm:

 1. Kiểm tra xem accouunt cần ký đã ký chưa
 2. Kiểm tra xem account cần ghi cho phép ghi hay chưa (cụ thể là writable)
 3. Kiểm tra xem chủ sở hữu account có phải là program đang được gọi hay không
 4. Nếu là lần khởi tạo đầu, kiểm tra xem account đã từng được khởi tạo hay chưa
 5. Kiểm tra các địa chỉ program sẽ được gọi cpi có đúng kỳ vọng hay không

Ví dụ một chỉ thị khởi tạo hello_state_account và sử dụng cách bài kiểm tra bên trên như sau:

Press </> button to view full source
use borsh::{BorshDeserialize, BorshSerialize};
use solana_program::{
  account_info::{next_account_info, AccountInfo},
  clock::Clock,
  entrypoint,
  entrypoint::ProgramResult,
  msg,
  program_error::ProgramError,
  pubkey::Pubkey,
  rent::Rent,
  system_program::ID as SYSTEM_PROGRAM_ID,
  sysvar::Sysvar,
};

entrypoint!(process_instruction);

#[derive(BorshSerialize, BorshDeserialize, Debug)]
pub struct HelloState {
  is_initialized: bool,
}

// Accounts required
/// 1. [signer] Payer
/// 2. [writable] Hello state account
/// 3. [] System Program
pub fn process_instruction(
  program_id: &Pubkey,
  accounts: &[AccountInfo],
  _instruction_data: &[u8],
) -> ProgramResult {
  let accounts_iter = &mut accounts.iter();
  // Payer account
  let payer_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // Hello state account
  let hello_state_account = next_account_info(accounts_iter)?;
  // System Program
  let system_program = next_account_info(accounts_iter)?;

  let rent = Rent::get()?;

  // Checking if payer account is the signer
  if !payer_account.is_signer {
    return Err(ProgramError::MissingRequiredSignature);
  }

  // Checking if hello state account is rent exempt
  if !rent.is_exempt(hello_state_account.lamports(), 1) {
    return Err(ProgramError::AccountNotRentExempt);
  }

  // Checking if hello state account is writable
  if !hello_state_account.is_writable {
    return Err(ProgramError::InvalidAccountData);
  }

  // Checking if hello state account's owner is the current program
  if hello_state_account.owner.ne(&program_id) {
    return Err(ProgramError::IllegalOwner);
  }

  // Checking if the system program is valid
  if system_program.key.ne(&SYSTEM_PROGRAM_ID) {
    return Err(ProgramError::IncorrectProgramId);
  }

  let mut hello_state = HelloState::try_from_slice(&hello_state_account.data.borrow())?;

  // Checking if the state has already been initialized
  if hello_state.is_initialized {
    return Err(ProgramError::AccountAlreadyInitialized);
  }

  hello_state.is_initialized = true;
  hello_state.serialize(&mut &mut hello_state_account.data.borrow_mut()[..])?;
  msg!("Account initialized :)");

  Ok(())
}

Làm thế nào để đọc nhiều chỉ thị từ một Transaction

Solana cho phép xử lý tất các các chỉ thị trong transaction hiện tại. Bạn có thể lưu chúng vào một biến và tương tác dần với chúng. Bạn có thể làm rất nhiều thứ với chúng, ví như kiểm tra các transaction đáng nghi.

Press </> button to view full source
use anchor_lang::{
  prelude::*,
  solana_program::{
    sysvar,
    serialize_utils::{read_pubkey,read_u16}
  }
};


declare_id!("8DJXJRV8DBFjJDYyU9cTHBVK1F1CTCi6JUBDVfyBxqsT");

#[program]
pub mod cookbook {
  use super::*;

  pub fn read_multiple_instruction<'info>(ctx: Context<ReadMultipleInstruction>, creator_bump: u8) -> Result<()> {
    let instruction_sysvar_account = &ctx.accounts.instruction_sysvar_account;

    let instruction_sysvar_account_info = instruction_sysvar_account.to_account_info();

    let id = "8DJXJRV8DBFjJDYyU9cTHBVK1F1CTCi6JUBDVfyBxqsT";

    let instruction_sysvar = instruction_sysvar_account_info.data.borrow();

    let mut idx = 0;

    let num_instructions = read_u16(&mut idx, &instruction_sysvar)
    .map_err(|_| MyError::NoInstructionFound)?;

    for index in 0..num_instructions {
      let mut current = 2 + (index * 2) as usize;
      let start = read_u16(&mut current, &instruction_sysvar).unwrap();

      current = start as usize;
      let num_accounts = read_u16(&mut current, &instruction_sysvar).unwrap();
      current += (num_accounts as usize) * (1 + 32);
      let program_id = read_pubkey(&mut current, &instruction_sysvar).unwrap();

      if program_id != id
      {
        msg!("Transaction had ix with program id {}", program_id);
        return Err(MyError::SuspiciousTransaction.into());
      }
    }

    Ok(())
  }

}

#[derive(Accounts)]
#[instruction(creator_bump:u8)]
pub struct ReadMultipleInstruction<'info> {
  #[account(address = sysvar::instructions::id())]
  instruction_sysvar_account: UncheckedAccount<'info>
}

#[error_code]
pub enum MyError {
  #[msg("No instructions found")]
  NoInstructionFound,
  #[msg("Suspicious transaction detected")]
  SuspiciousTransaction
}
Last Updated:
Contributors: tuphan-dn