Paano i-save ang estado ng laro

Maaari mong gamitin ang Solana block chain para i-save ang estado ng iyong laro sa mga program account. Ito ay mga account na pagmamay-ari ng iyong programa at ang mga ito ay hango sa program Id at ilang mga buto. Ang mga ito ay maaaring isipin bilang mga entry ng data base. Halimbawa, maaari tayong lumikha ng isang PlayerData account at gamitin ang pampublikong key ng mga manlalaro bilang isang binhi. Nangangahulugan ito na ang bawat manlalaro ay maaaring magkaroon ng isang player account sa bawat wallet. Ang mga account na ito ay maaaring hanggang 10Kb bilang default. Kung kailangan mo ng mas malaking account, tingnan ang Manage big accountsopen in new window Magagawa ito sa isang programa tulad nito:

pub fn init_player(ctx: Context<InitPlayer>) -> Result<()> {
  ctx.accounts.player.energy = MAX_ENERGY;
  ctx.accounts.player.health = MAX_HEALTH;
  ctx.accounts.player.last_login = Clock::get()?.unix_timestamp;
  Ok(())
}

#[derive(Accounts)]
pub struct InitPlayer <'info> {
  #[account( 
    init, 
    payer = signer,
    space = 1000,
    seeds = [b"player".as_ref(), signer.key().as_ref()],
    bump,
  )]
  pub player: Account<'info, PlayerData>,
  #[account(mut)]
  pub signer: Signer<'info>,
  pub system_program: Program<'info, System>,
}

#[account]
pub struct PlayerData {
  pub name: String,
  pub level: u8,
  pub xp: u64,
  pub health: u64,
  pub log: u64,
  pub energy: u64,
  pub last_login: i64
}

Maaari kang makipag-ugnayan sa data ng player na ito sa pamamagitan ng mga instruction sa transaksyon. Sabihin nating gusto nating magkaroon ng karanasan ang player para sa pagpatay ng halimaw halimbawa:

  pub fn kill_enemy(mut ctx: Context<KillEnemy>, enemyId: u8) -> Result<()> {
    let account = &mut ctx.accounts;

    ... handle energy

    if ctx.accounts.player.energy == 0 {
      return err!(ErrorCode::NotEnoughEnergy);
    }

    ... get enemy values by id and calculate battle

    ctx.accounts.player.xp = ctx.accounts.player.xp + 1;
    ctx.accounts.player.energy = ctx.accounts.player.energy - 1;

    ... handle level up
    
    msg!("You killed enemy and got 1 xp. You have {} xp and {} energy left.", ctx.accounts.player.xp, ctx.accounts.player.energy);
    Ok(())
  }

Ganito ang magiging hitsura nito mula sa isang js client:

const wallet = useAnchorWallet();
const provider = new AnchorProvider(connection, wallet, {});
setProvider(provider);
const program = new Program(IDL, PROGRAM_ID, provider);

const [pda] = PublicKey.findProgramAddressSync(
 [Buffer.from("player", "utf8"), 
 publicKey.toBuffer()],
 new PublicKey(PROGRAM_ID)
);

try {
 const transaction = program.methods
  .initPlayer()
  .accounts({
   player: pda,
   signer: publicKey,
   systemProgram: SystemProgram.programId,
  })
  .transaction();

 const tx = await transaction;
 const txSig = await sendTransaction(tx, connection);
 await connection.confirmTransaction(txSig, "confirmed");

Kung paano aktwal na buuin ang sistema ng enerhiya na ito maaari mong matutunan dito: Pagbuo ng sistema ng Enerhiya

Last Updated:
Contributors: mh