Offline Transaction (Çevrimdışı işlem)

Sign Transaction (İşlem İmzalama)

Çevrimdışı bir işlem oluşturmak için işlemi imzalamanız gerekir ve ardından herkes bunu ağda yayınlayabilir.

// there are two ways you can recover the tx
// 3.a Recover Tranasction (use populate then addSignauture)
{
 let recoverTx = Transaction.populate(Message.from(realDataNeedToSign));
 recoverTx.addSignature(feePayer.publicKey, Buffer.from(feePayerSignature));
 recoverTx.addSignature(alice.publicKey, Buffer.from(aliceSignature));

 // 4. Send transaction
 console.log(
  `txhash: ${await connection.sendRawTransaction(recoverTx.serialize())}`
 );
}

// or

// 3.b. Recover Tranasction (use populate with signature)
{
 let recoverTx = Transaction.populate(Message.from(realDataNeedToSign), [
  bs58.encode(feePayerSignature),
  bs58.encode(aliceSignature),
 ]);

 // 4. Send transaction
 console.log(
  `txhash: ${await connection.sendRawTransaction(recoverTx.serialize())}`
 );
}

Partial Sign Transaction (Kısmi İmzalama)

Bir işlem birden fazla imza gerektirdiğinde, kısmen imzalayabilirsiniz. Diğer imzalayanlar daha sonra ağda imzalayabilir ve yayınlayabilir.

Bunun ne zaman yararlı olduğuna dair bazı örnekler:

 • Ödeme karşılığında bir SPL token’ı gönderimi
 • Bir işlemi daha sonra orijinalliğini doğrulayabilmek için imzalama
 • İmzanızı gerektiren bir işlemde özel programları çağırma

Bu örnekte Bob, ödemesi karşılığında Alice'e bir SPL token gönderir:

// 1. Add an instruction to send the token from Bob to Alice
transaction.add(
 createTransferCheckedInstruction(
  bobTokenAddress, // source
  tokenAddress, // mint
  aliceTokenAccount.address, // destination
  bobKeypair.publicKey, // owner of source account
  1 * 10 ** tokenMint.decimals, // amount to transfer
  tokenMint.decimals // decimals of token
 )
);

// 2. Bob partially signs the transaction
transaction.partialSign(bobKeypair);

// 3. Serialize the transaction without requiring all signatures
const serializedTransaction = transaction.serialize({
 requireAllSignatures: false,
});

// 4. Alice can deserialize the transaction
const recoveredTransaction = Transaction.from(
 Buffer.from(transactionBase64, "base64")
);

Durable Nonce(Uzun Süreli Nonce)

RecentBlockhash, bir işlem için önemli bir değerdir. Süresi dolmuş bir blockhash (150 bloktan sonra) kullanırsanız işleminiz reddedilecektir. Son kullanma tarihi geçmeyecek bir blockhash elde etmek için durable nonce kullanabilirsiniz. Bu mekanizmayı tetiklemek için işleminizin aşağıdakileri sağlaması gerekir.

 1. nonce account'ında saklanan bir nonce'u yeni bir blockhash olarak kullanması
 2. ilk talimata nonce avans işlemini koyması

Create Nonce Account (Nonce Account Oluşturma)

let tx = new Transaction().add(
 // create nonce account
 SystemProgram.createAccount({
  fromPubkey: feePayer.publicKey,
  newAccountPubkey: nonceAccount.publicKey,
  lamports: await connection.getMinimumBalanceForRentExemption(
   NONCE_ACCOUNT_LENGTH
  ),
  space: NONCE_ACCOUNT_LENGTH,
  programId: SystemProgram.programId,
 }),
 // init nonce account
 SystemProgram.nonceInitialize({
  noncePubkey: nonceAccount.publicKey, // nonce account pubkey
  authorizedPubkey: nonceAccountAuth.publicKey, // nonce account authority (for advance and close)
 })
);

console.log(
 `txhash: ${await connection.sendTransaction(tx, [feePayer, nonceAccount])}`
);

Get Nonce Account (Nonce Account Getirme)

let accountInfo = await connection.getAccountInfo(nonceAccountPubkey);
let nonceAccount = NonceAccount.fromAccountData(accountInfo.data);

Use Nonce Account (Nonce Account Kullanma)

let tx = new Transaction().add(
 // nonce advance must be the first insturction
 SystemProgram.nonceAdvance({
  noncePubkey: nonceAccountPubkey,
  authorizedPubkey: nonceAccountAuth.publicKey,
 }),
 // after that, you do what you really want to do, here we append a transfer instruction as an example.
 SystemProgram.transfer({
  fromPubkey: feePayer.publicKey,
  toPubkey: nonceAccountAuth.publicKey,
  lamports: 1,
 })
);
// assign `nonce` as recentBlockhash
tx.recentBlockhash = nonceAccount.nonce;
tx.feePayer = feePayer.publicKey;
tx.sign(
 feePayer,
 nonceAccountAuth
); /* fee payer + nonce account authority + ... */

console.log(`txhash: ${await connection.sendRawTransaction(tx.serialize())}`);

Last Updated:
Contributors: rbeyzas