Staking (Stake Etme)

Get Current Validators (Geçerli Validator’ları Getirme)

SOL'u stake edebilir ve ağın güvenliğini sağlamaya yardımcı olduğumuz için ödüller kazanabiliriz. Stake etmek için, SOL'u sırayla işlemleri işleyen validator’lara devrederiz.

import { clusterApiUrl, Connection } from "@solana/web3.js";

(async () => {
 const connection = new Connection(clusterApiUrl("devnet"), "confirmed");

 // Get all validators, categorized by current (i.e. active) and deliquent (i.e. inactive)
 const { current, delinquent } = await connection.getVoteAccounts();
 console.log("current validators: ", current);
 console.log("all validators: ", current.concat(delinquent));
})();

Create Stake Account (Stake hesabı oluşturma)

Tüm stake etme talimatları, Stake Programopen in new windowı tarafından işlenir. Başlamak için, standart bir sistem account'ından farklı olarak oluşturulan ve yönetilen bir Stake Hesabıopen in new window oluşturuyoruz. Özellikle, account'ın Stake Authority’sini ve Withdrawal Authority’sini ayarlamalıyız.

// Setup a transaction to create our stake account
// Note: `StakeProgram.createAccount` returns a `Transaction` preconfigured with the necessary `TransactionInstruction`s
const createStakeAccountTx = StakeProgram.createAccount({
 authorized: new Authorized(wallet.publicKey, wallet.publicKey), // Here we set two authorities: Stake Authority and Withdrawal Authority. Both are set to our wallet.
 fromPubkey: wallet.publicKey,
 lamports: amountToStake,
 lockup: new Lockup(0, 0, wallet.publicKey), // Optional. We'll set this to 0 for demonstration purposes.
 stakePubkey: stakeAccount.publicKey,
});

const createStakeAccountTxId = await sendAndConfirmTransaction(
 connection,
 createStakeAccountTx,
 [
  wallet,
  stakeAccount, // Since we're creating a new stake account, we have that account sign as well
 ]
);
console.log(`Stake account created. Tx Id: ${createStakeAccountTxId}`);

// Check our newly created stake account balance. This should be 0.5 SOL.
let stakeBalance = await connection.getBalance(stakeAccount.publicKey);
console.log(`Stake account balance: ${stakeBalance / LAMPORTS_PER_SOL} SOL`);

// Verify the status of our stake account. This will start as inactive and will take some time to activate.
let stakeStatus = await connection.getStakeActivation(stakeAccount.publicKey);
console.log(`Stake account status: ${stakeStatus.state}`);

Delegate Stake (Delegate Stake)

Bir stake account finanse edildiğinde, Stake Authority bunu bir validator’e devredebilir. Her stake account aynı anda yalnızca bir validator’e devredilebilir. Ayrıca, account'taki tüm tokenlar ya delegated(devredilebilir) ya da un-delegated(devredilemez) olmalıdır. Bir kez devredildikten sonra, bir stake account'ının aktif hale gelmesi birkaç epoch(döngü)sürer.

// With a validator selected, we can now setup a transaction that delegates our stake to their vote account.
const delegateTx = StakeProgram.delegate({
 stakePubkey: stakeAccount.publicKey,
 authorizedPubkey: wallet.publicKey,
 votePubkey: selectedValidatorPubkey,
});

const delegateTxId = await sendAndConfirmTransaction(connection, delegateTx, [
 wallet,
]);
console.log(
 `Stake account delegated to ${selectedValidatorPubkey}. Tx Id: ${delegateTxId}`
);

// Check in on our stake account. It should now be activating.
stakeStatus = await connection.getStakeActivation(stakeAccount.publicKey);
console.log(`Stake account status: ${stakeStatus.state}`);

Get Delegator by Validators (Validator account’a stake eden account’ları getirme)

Birden fazla account, belirli bir validator account’a stake etmiş olabilir. Tüm stakerları getirmek için getProgramAccounts veya getParsedProgramAccounts API kullanacağız. Daha fazla bilgi için kılavuzlar bölümüne bakın. Bahis account'ları 200 bayt uzunluğundadır ve Voter Public Key 124 bayttan başlar. Referansopen in new window

const STAKE_PROGRAM_ID = new PublicKey(
 "Stake11111111111111111111111111111111111111"
);
const VOTE_PUB_KEY = "27MtjMSAQ2BGkXNuJEJkxFyCJT8dugGAaHJ9T7Gc6x4x";

const connection = new Connection(clusterApiUrl("mainnet-beta"), "confirmed");
const accounts = await connection.getParsedProgramAccounts(STAKE_PROGRAM_ID, {
 filters: [
  {
   dataSize: 200, // number of bytes
  },
  {
   memcmp: {
    offset: 124, // number of bytes
    bytes: VOTE_PUB_KEY, // base58 encoded string
   },
  },
 ],
});

console.log(`Accounts for program ${STAKE_PROGRAM_ID}: `);
console.log(
 `Total number of delegators found for ${VOTE_PUB_KEY} is: ${accounts.length}`
);
if (accounts.length)
 console.log(`Sample delegator:`, JSON.stringify(accounts[0]));

/*
// Output

 Accounts for program Stake11111111111111111111111111111111111111: 
 Total number of delegators found for 27MtjMSAQ2BGkXNuJEJkxFyCJT8dugGAaHJ9T7Gc6x4x is: 184
 Sample delegator: 
 {
  "account": {
   "data": {
    "parsed": {
     "info": {
      "meta": {
       "authorized": {
        "staker": "3VDVh3rHTLkNJp6FVYbuFcaihYBFCQX5VSBZk23ckDGV",
        "withdrawer": "EhYXq3ANp5nAerUpbSgd7VK2RRcxK1zNuSQ755G5Mtxx"
       },
       "lockup": {
        "custodian": "3XdBZcURF5nKg3oTZAcfQZg8XEc5eKsx6vK8r3BdGGxg",
        "epoch": 0,
        "unixTimestamp": 1822867200
       },
       "rentExemptReserve": "2282880"
      },
      "stake": {
       "creditsObserved": 58685367,
       "delegation": {
        "activationEpoch": "208",
        "deactivationEpoch": "18446744073709551615",
        "stake": "433005300621",
        "voter": "27MtjMSAQ2BGkXNuJEJkxFyCJT8dugGAaHJ9T7Gc6x4x",
        "warmupCooldownRate": 0.25
       }
      }
     },
     "type": "delegated"
    },
    "program": "stake",
    "space": 200
   },
   "executable": false,
   "lamports": 433012149261,
   "owner": {
    "_bn": "06a1d8179137542a983437bdfe2a7ab2557f535c8a78722b68a49dc000000000"
   },
   "rentEpoch": 264
  },
  "pubkey": {
   "_bn": "0dc8b506f95e52c9ac725e714c7078799dd3268df562161411fe0916a4dc0a43"
  }
 }
 
*/

Deactivate Stake (Stake’i Devre Dışı Bırakma)

Bir stake account devredildikten sonra herhangi bir zamanda, Stake Authority account'ı devre dışı bırakmayı seçebilir. Devre dışı bırakmanın tamamlanması birkaç epoch alabilir ve herhangi bir SOL geri çekilmeden önce gereklidir.

// At anytime we can choose to deactivate our stake. Our stake account must be inactive before we can withdraw funds.
const deactivateTx = StakeProgram.deactivate({
 stakePubkey: stakeAccount.publicKey,
 authorizedPubkey: wallet.publicKey,
});
const deactivateTxId = await sendAndConfirmTransaction(
 connection,
 deactivateTx,
 [wallet]
);
console.log(`Stake account deactivated. Tx Id: ${deactivateTxId}`);

// Check in on our stake account. It should now be inactive.
stakeStatus = await connection.getStakeActivation(stakeAccount.publicKey);
console.log(`Stake account status: ${stakeStatus.state}`);

Withdraw Stake (Stake’i Çekme)

Devre dışı bırakıldığında,Withdrawal Authority SOL'yi bir sistem account'ına geri çekebilir. Bir stake hasabı artık devredilmediğinde ve 0 SOL bakiyesine sahip olduğunda, etkili bir şekilde yok edilir.

// Once deactivated, we can withdraw our SOL back to our main wallet
const withdrawTx = StakeProgram.withdraw({
 stakePubkey: stakeAccount.publicKey,
 authorizedPubkey: wallet.publicKey,
 toPubkey: wallet.publicKey,
 lamports: stakeBalance, // Withdraw the full balance at the time of the transaction
});

const withdrawTxId = await sendAndConfirmTransaction(connection, withdrawTx, [
 wallet,
]);
console.log(`Stake account withdrawn. Tx Id: ${withdrawTxId}`);

// Confirm that our stake account balance is now 0
stakeBalance = await connection.getBalance(stakeAccount.publicKey);
console.log(`Stake account balance: ${stakeBalance / LAMPORTS_PER_SOL} SOL`);

Last Updated:
Contributors: rbeyzas